Rynek PPP w Polsce w obszarze termomodernizacji

Infrastruktura

Seria: Sesam

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2015

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-214-7

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Niniejszy raport został przygotowany w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne”, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o partnerstwie publiczno-prywatnym prowadzące do zwiększenia liczby przedsięwzięć realizowanych w tej formule. W ramach projektu zrealizowano szereg działań edukacyjnych, analitycznych i doradczych, służących przybliżeniu natury i zastosowań ppp w praktyce podmiotom publicznym i prywatnym. Jednym z nich było opracowanie raportów dotyczących rynku ppp w Polsce w kilku obszarach gospodarki. Niniejsza publikacja przybliża doświadczenia podmiotów publicznych i przedsiębiorców w obszarze wdrażania przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji, szerzej zarządzania efektywnością energetyczną obiektów użyteczności publicznej. Analizie poddano 11 postępowań realizowanych na terenie całego kraju od wejścia w życie Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym1, tj. od 27 lutego 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.

Na tle całego ryku ppp w Polsce sektor przedsięwzięć termomodernizacyjnych cieszy się bardzo wysoką skutecznością postępowań o udzielnie zamówienia i relatywnie największą liczbą udanych przedsięwzięć ppp2. Ze względu na techniczną naturę tego typu projektów, wynagrodzenie partnera prywatnego, choć ściśle powiązane z osiągnięciem efektu energetycznego, przekładającego się na oszczędności budżetowe strony publicznej, zawsze w całości pochodzi z budżetu podmiotu publicznego. Przedsięwzięcia energooszczędne mają również tę zaletę, że nawet, jeśli wynagrodzenie partnera prywatnego jest płatne z budżetu podmiotu publicznego, ich wdrożenie de facto zmniejsza obciążenie strony publicznej, przyczyniając się do oszczędności w wydatkach bieżących. Ten model wynagrodzenia w kontekście Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (art. 4 ust 2) pociąga za sobą konieczność zastosowania do wyboru partnera prywatnego przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wysoka skuteczność opisywanych postępowań zachęca kolejne podmioty publiczne do nawiązania współpracy z sektorem prywatnym w obszarze inwestycji z zakresu efektywności energetycznej również wtedy, gdy podmiot publiczny jest beneficjentem środków dotacyjnych. Jak pokazuje doświadczenie, możliwe jest tworzenie tzw. hybrydowych projektów ppp, w których część finasowania przedsięwzięcia, oprócz strony prywatnej, zapewniają środki krajowych funduszy celowych czy środki pochodzące z budżetu UE. Samorządy, jak również inne podmioty publiczne, stojące wobec obowiązków polepszenia efektywności energetycznej posiadanej infrastruktury oraz ograniczenia wydatków bieżących związanych z jej utrzymaniem mogą czerpać z doświadczeń opisanych w niniejszym raporcie

W opracowaniu przedstawiono najważniejsze założenia ogłoszonych postępowań dotyczących przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz zawartych i realizowanych już umów o ppp. Raport przedstawia wnioski skonstruowane na bazie danych zebranych w trakcie analizy ogłoszeń służących zainicjowaniu przetargu, zapisów umów oraz opinii podmiotów publicznych i prywatnych biorących udział w realizacji przedsięwzięcia. Wskazano i scharakteryzowano również strony zawartych umów i harmonogramy realizacji przedsięwzięć. Zebrane informacje posłużyły do analizy przyjętych w danych projektach modeli prawnych i finansowych wraz z rekomendacją tych, które się sprawdziły, a także ze wskazaniem okoliczności, które mogły być powodem niepowodzenia projektu.

Spis treści

1. Wprowadzenie
1.1 Efektywność energetyczna a zadania własne jednostek samorządu terytorialnego
1.2 Przegląd postępowań na wybór partnera prywatnego/koncesjonariusza w obszarze termomodernizacji
2. Analiza przeprowadzonych postępowań oraz zawartych umów o ppp dotyczących realizacji przedsięwzięć w obszarze termomodernizacji
2.1 Przygotowanie projektu
2.2 Przedmiot i zakres inwestycyjny przedsięwzięć
2.3 Tryb wyboru partnera prywatnego
2.4 Warunki udziału w postępowaniu
2.5 Kryteria oceny ofert
2.6 Struktura finansowa projektu i czas trwania umowy
2.7 Okres umowy
2.8 Podział zadań i ryzyk
2.9 Wsparcie eksperckie
2.10 Analizy przedrealizacyjne
2.11 Doradztwo prawne
2.12 Rezultaty postępowań
2.13 Korzyści z zastosowania modelu ppp w projektach obejmujących termomodernizację
– ocena sektora publicznego
2.14 Projekty typu ESCO bez zastosowania przepisów Ustawy o ppp
3 Podsumowanie i rekomendacje

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Biuletyn Euro Info 11 (188) 2018

Poradnik

Biuletyn Euro Info 11 (188) 2018

Zobacz
Raport Scale UP

Raport

Raport Scale UP

Zobacz
Rozwijaj biznes inteligentnie

Poradnik

Rozwijaj biznes inteligentnie

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok