Propozycja podziału rodzajów działalności gospodarczej na branże

Kapitał ludzki Rozwój kompetencji

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2017

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Usługa analityczna polegająca na podziale rodzajów działalności gospodarczej na branże wg organizacji partnerów społecznych została zrealizowana w okresie 15.11.2016 – 19.12.2016 przez konsorcjum Fundacji Rozwoju Badań Społecznych (lider) i Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Opracowany podział na sektory/branże ma służyć Zamawiającemu do dokonania alokacji środków przeznaczonych na 3. konkurs skierowany do partnerów społecznych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.2: Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku oraz przygotowania 2. konkursu w Działaniu 2.12: Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

Analiza składała się z czterech komponentów:

  • przygotowanie propozycji podziału na sektory/branże i przypisanie istniejących organizacji do branż;
  • zorganizowanie 3 warsztatów w celu konsultacji przyjętej propozycji podziału (ze środowiskiem akademickim, administracją publiczną, partnerami społecznymi);
  • analiza potencjału organizacji pod kątem udziału w konkursie w Działaniu 2.2 oraz zagregowanie informacji na poziomie każdej z wyszczególnionych branż;
  • przygotowanie podsumowania z przeprowadzonych badań i analiz

Dodatkowo, w ramach przeprowadzonych prac poddano analizie bazę danych organizacji branżowych z 2010 r., przekazaną Wykonawcy przez Zamawiającego, która została dostosowana do warunków konkursowych (m.in. wybór organizacji spełniających definicyjne wymogi partnera społecznego w rozumieniu PO WER), zweryfikowana i uzupełniona. Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie efektów prac wykonanych w trakcie realizacji Zamówienia.

Spis treści

1. Organizacje pracodawców i pracowników – członkowie dialogu społecznego w wybranych krajach Unii Europejskiej
2. Metodologia tworzenia listy branż/sektorów na potrzeby konkursu
3. Proponowana lista branż
4. Metodologia badania potencjału organizacji branżowych
5. Wyniki badania
6. Propozycja podziału alokacji konkursowej pomiędzy wyłonione sektory/branże w 3 konkursie 2.2. POWER

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Biuletyn Euro Info 11 (188) 2018

Poradnik

Biuletyn Euro Info 11 (188) 2018

Zobacz
Raport Scale UP

Raport

Raport Scale UP

Zobacz
Rozwijaj biznes inteligentnie

Poradnik

Rozwijaj biznes inteligentnie

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok