Autorzy: Praca zbiorowa

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych - 2013

Zamówienia publiczne Współpraca i partnerzy

Seria: Kapitał Ludzki

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2013

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-240-6

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Prezentujemy publikację przygotowaną w zakresie merytorycznym przez Urząd Zamówień Publicznych w ramach projektu systemowego PARP pn. „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”. Jednym z celów projektu jest wzrost wiedzy zamawiających i wykonawców o możliwościach, jakie stwarza ustawa Prawo zamówień publicznych oraz sposobach wdrożenia tych rozwiązań w praktyce udzielania zamówień.

W opracowaniu znajdą Państwo opinie opracowane przez UZP w latach 2012 i 2013 r. dotyczące prowadzenia postępowań i udzielania zamówień, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, między innymi: kryteriów środowiskowych, stosowania ustawy przez instytucje naukowe i środowiska akademickie, zamówień dodatkowych i uzupełniające dla konsorcjum, czy podwykonawstwa w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Wyrażamy nadzieję, że publikacja będzie przydatnym źródłem informacji zarówno dla zamawiających, jaki i wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne.

Spis treści

Wybór partnera prywatnego w projektach PPP Finansowanie zamówień w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przez organizacje pozarządowe uzyskujące dotacje z budżetu państwa na realizację zadań publicznych Zamówienia dodatkowe i uzupełniające dla konsorcjum Udzielanie zamówień publicznych spółdzielniom socjalnym przez tworzące je jednostki samorządu terytorialnego Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przez stowarzyszenia wydatkujące środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych Dopuszczalność zmiany wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT ) po wyborze oferty, a przed datą zawarcia umowy Egzekwowanie wykonywania orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej Obowiązek stosowania kryteriów środowiskowych przy zakupie pojazdów transportu drogowego Wyłączenie obowiązku stosowania ustawy Pzp przez podmiot prawa publicznego w oparciu o dyspozycję przepisu 138 ust. 1 ustawy Pzp Zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy w kontekście upadłości członka konsorcjum Zagadnienia dotyczące stosowania ustawy przez instytucje naukowe i środowiska akademickie System kwalifikowania wykonawców w zakresie zamówień sektorowych Podwykonawstwo w zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa Zasady reprezentacji spółki cywilnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Opłacona polisa Wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych - 2011

Raport

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych - 2011

Zobacz
Elektroniczne zamówienia publiczne w wybranych krajach Unii Europejskiej

Poradnik

Elektroniczne zamówienia publiczne w wybranych krajach Unii Europejskiej

Zobacz
Kontrola udzielania zamówień publicznych

Raport

Kontrola udzielania zamówień publicznych

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok