Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Zgodnie z zasadą „Think Small First" - „MSP przede wszystkim" wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP.

Misja PARP Z pasji do gospodarki, odpowiedzialnie dla biznesu.

Wizja działalności PARP Rozwijamy polską przedsiębiorczość przez innowacje i odkrywanie nowych kierunków rozwoju. Stale udoskonalamy sposób realizacji naszych zadań testując i wdrażając innowacyjne metody działania. Współpracujemy w tym zakresie z przedsiębiorcami i instytucjami działającymi w ekosystemie innowacji w Polsce i za granicą.

Środki poprawy efektywności energetycznej

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 831) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że stosuje następujące środki poprawy efektywności energetycznej:

 • nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

 • wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji albo ich modernizacja.

 Realizowane projekty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje szereg projektów finansowanych z środków budżetu państwa oraz funduszy unijnych.

Celem projektu jest zapewnienie środków finansowych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań związanych z wdrażaniem Działań/Poddziałań w ramach 2. i 3. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt obejmuje:  finansowanie specjalistycznych szkoleń, studiów podyplomowych, warsztatów dla pracowników PARP zaangażowanych w realizację PO IR w celu zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry; zapewnienie warunków techniczno-organizacyjnych (w tym. m.in. zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, wyposażenie stanowisk pracy, zapewnienie powierzchni biurowej, odpowiedniej obsługi organizacyjnej); wsparcie działań informacyjno-promocyjnych; finansowanie procesu wyboru i oceny projektów, kontroli, ewaluacji PO IR oraz zapewnienie wsparcia eksperckiego. Projekt obejmuje także finansowanie działań związanych z zamykaniem perspektywy finansowej 2007–2013, w tym, m. in. finansowanie Regionalnych Instytucji Finansujących zaangażowanych w zamykanie PO IG (w szczególności w zakresie przeprowadzania kontroli trwałości projektów), finansowanie kontroli oraz usług eksperckich w PARP związanych z zamykaniem PO IG. Ponadto planuje się finansowanie działań na rzecz klastrów, w tym realizację badania Benchmarking klastrów w Polsce.

 • Wsparcie zarządzania PARP w ramach Pomocy Technicznej POIR w 2016 roku
 • Wsparcie zarządzania PARP w ramach Pomocy Technicznej POIR w 2017 roku (wartość projektu: 22 130 000,00 zł.; dofinansowanie projektu z UE: 18 728 619,00 zł)
 • Wsparcie zarządzania PARP w ramach Pomocy Technicznej POIR w 2018 roku (wartość projektu: 21 777 000,00 zł.; dofinansowanie projektu z UE: 18 429 875,10 zł)
 • Wsparcie zarządzania PARP w latach 2019-2020 (wartość projektu: 32 390 900,00 zł.; dofinansowanie projektu z UE: 27 412 418,67 zł)

Celem projektu jest zapewnienie odpowiednich środków finansowych dla prawidłowej realizacji zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020. Przewiduje się zapewnienie PARP niezbędnej powierzchni biurowej, usług telekomunikacyjnych, materiałów i usług biurowych oraz opłat skarbowych i kosztów sądowych. W ramach projektów zakłada się finansowanie wydatków mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i dostosowanie zasobów informatycznych PARP (sprzętowych i systemowych) do wymogów nowych programów. Ponadto ponoszone będą koszty podróży służbowych pracowników PARP związanych z wykonywaniem zadań w ramach POPW. W ramach projektu zapewnione będzie wsparcie IP POPW przez pracowników tymczasowych przy organizacji kolejnych naborów wniosków oraz wsparcie doradcze i eksperckie. Projekt zakłada pokrycie kosztów badań ewaluacyjnych, kosztów związanych z informowaniem i promocją POPW oraz kosztów dotyczących kontroli projektów realizowanych w ramach PORPW i POPW.

 • Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2014 roku
 • Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2015 roku
 • Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2016 roku
 • Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2017 roku (wartość projektu: 6 718 000,00 zł.; dofinansowanie projektu z UE: 5 710 000,00 zł.)
 • Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2018 roku (wartość projektu: 7 000 000,00 zł.; dofinansowanie projektu z UE: 5 950 000,00 zł.)
 • Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2019 roku (wartość projektu: 8 800 000,00 zł.; dofinansowanie projektu z UE: 7 480 000,00 zł.)
 • Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2020 roku (wartość projektu: 9 800 000,00 zł.; dofinansowanie projektu z UE: 8 330 000,00 zł.)

 

Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, poprzez: zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty instytucji), zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.

 • Pomoc Techniczna POWER dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2014 roku
 • Pomoc Techniczna POWER dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2015 roku
 • Pomoc Techniczna POWER dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2016 roku
 • Pomoc Techniczna POWER dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na lata 2017-2018 (wartość projektu: 3 133 758,97 zł.; dofinansowanie projektu z UE: 2 641 132,05 zł.)
 • Pomoc Techniczna POWER dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na lata 2019-2020 (wartość projektu: 5 471 981 zł.; dofinansowanie projektu z UE: 4 611 785,58 zł.)

 

Celem projektu jest zapewnienie sprawnego zarządzania instrumentami strukturalnymi realizowanymi przez PARP poprzez zatrudnienie wykwalifikowanej, stabilnej kadry pracowniczej odpowiedzialnej za realizację procesów związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, oceną, kontrolą, informacją i promocją Programów Operacyjnych.

 • Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2014 roku
 • Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2015 roku
 • Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2016 roku
 • Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2017 roku (wartość projektu: 27 955 tys. zł.; dofinansowanie projektu z UE: 23 761 tys. zł)
 • Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2018 roku (wartość projektu: 28 462 tys. zł.; dofinansowanie projektu z UE: 24 192 tys. zł)
 • Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2019 roku (wartość projektu: 29 157 000,00 zł..; dofinansowanie projektu z UE: 24 784 000,00 zł)
 • Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2020 roku (wartość projektu: 30 906 000,00 zł; dofinansowanie projektu z UE: 26 270 100,00 zł)Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że:

 • Materiały informacyjno-promocyjne, raporty, wyniki badań, wydawnictwa książkowe i CD przygotowywane przez PARP są bezpłatne.
 • PARP nie współpracuje z firmami komercyjnymi w zakresie sprzedaży w/w.
 • Informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na rozwój działalności można uzyskać bezpłatnie na stronach internetowych PARP. Więcej informacji na stronie Infolinia PARP