8 września 2016

Wsparcie UE to nie tylko dotacje. Skąd środki na rozwój firmy?

Udostępnij

Wsparcie finansowe dla małych i średnich firm ze środków Unii Europejskiej to nie tylko dotacje. Firmy mogą skorzystać np. z instrumentów finansowych, głównie pożyczek i poręczeń, często na preferencyjnych, w stosunku do rynkowych, warunkach.

 

Inicjatywa JEREMIE

Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) to program Unii Europejskiej, którego inicjatorem jest Komisja Europejska. JEREMIE jest atrakcyjną formą wsparcia finansowego, oferowanego mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom, również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą – tzw. start-up'om. Celem inicjatywy jest pomoc przede wszystkim tym firmom, które rozpoczynają działalność gospodarczą, nie posiadając historii kredytowej lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Inicjatywa JEREMIE ma pomóc tym przedsiębiorcom, którzy na rynku komercyjnym mieliby ogromne trudności z uzyskaniem kredytów. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla tych firm, które:

 • rozpoczynają działalność (start-upy),
 • nie posiadają historii kredytowej,
 • nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca:

 • zatrudniający od 1 do 250 pracowników,
 • mający obrót roczny w wysokości do 50 mln € oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln €,
 • posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą w województwie dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim,
 • nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu,
 • nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

W celu uzyskania dalszych informacji należy przejść do informacji dotyczących konkretnego województwa.

Więcej: http://www.jeremie.com.pl/

 

Źródło: Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na podstawie stron internetowych: www.ksu.parp.gov.pl, www.instrumentyfinansoweue.gov.pl, www.kpk.gov.pl, www.jeremie.com.pl.

Horyzont 2020 - dla innowacyjnych firm

Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program na rzecz badań i innowacji. Jego łączny, siedmioletni (2014-2020) budżet wynosi blisko 80 mld euro. Oferuje instrumenty finansowe dla innowacji w postaci m.in. preferencyjnych pożyczek i gwarancji udzielanych przez Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny na pełną komercjalizację wynalazków i innowacyjnych technologii. Zostanie na nie przeznaczone ponad 2,8 mld euro.

W programie Horyzont 2020 uwzględniono oś „Dostęp do finansowania ryzyka” (Access to Risk Finance), w ramach której funkcjonują instrumenty finansowe InnovFin. Wśród narzędzi ułatwiających dostęp do finansowania przedsiębiorstwom i innym podmiotom prowadzącym działalność B+R znajdują się pożyczki, gwarancje, regwarancje oraz finansowanie kapitałowe.

Aktualnie pod wspólną nazwą InnovFin – EU Finance for Innovators kryje się szereg instrumentów szczegółowych:

InnovFin SME Guarantee zapewnia dostęp do finansowania dla innowacyjnych MSP oraz przedsiębiorstw poniżej 500 zatrudnionych, poszukujących kredytów bądź innych form finansowania dłużnego o wartości od 25 tys. do 7,5 mln euro. Środki udostępniają wybrani pośrednicy finansowi, korzystający z gwarancji bądź regwarancji udzielonych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny.

InnovFin Large Projects poprawia dostęp do finansowania innowacyjnych projektów realizowanych przed duże przedsiębiorstwa oraz podmioty niebędące przedsiębiorstwami: uczelnie, publiczne instytucje badawcze, PPP, specjalne projekty inwestycyjne itp. Kwalifikujące się przedsiębiorstwa i instytucje z krajów UE oraz z państw stowarzyszonych programu Horyzont 2020 mogą ubiegać się o pożyczki i gwarancje Europejskiego Banku Inwestycyjnego o wartości od 25 do 300 mln euro.

InnovFin MidCap Growth Finance to analogiczny instrument przeznaczony dla przedsiębiorstw do 3000 zatrudnionych, w tym MSP. W ramach tego instrumentu, Europejski Bank Inwestycyjny oferuje pożyczki (uprzywilejowane, warunkowe i mezzanine) o wartości od 7,5 do 25 mln euro. Wraz z InnovFin Large Projects, instrument stanowi kontunuację narzędzia Risk Sharing Finance Facility z 7 Programu Ramowego.

Zadaniem instrumentu gwarancyjnego InnovFin MidCap Guarantee jest wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw do 3000 zatrudnionych w dostępie do finansowania dłużnego o wartości od 1 do 50 mln euro. Posłużą temu gwarancje Europejskiego Banku Inwestycyjnego, przeznaczone dla pośredników finansowych – banków i innych instytucji działających na rynkach państw UE oraz państw stowarzyszonych programu Horyzont 2020. Dzięki podziałowi ryzyka pośrednicy będą w stanie zaproponować produkty finansowe dla przedsiębiorców na preferencyjnych warunkach.

Program COSME

COSME jest unijnym programem na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP na lata 2014-2020, z budżetem w wysokości 2,3 mld EUR. W ramach programu COSME MŚP otrzymują wsparcie w następujących obszarach:

 • ułatwienie dostępu do finansowania;
 • wspieranie umiędzynarodowienia i ułatwianie dostępu do rynków;
 • tworzenie warunków sprzyjających konkurencyjności;
 • promowanie kultury przedsiębiorczości.

Program COSME stanowi realizację programu Small Business Act, będącego wyrazem wykazywanej przez Komisję woli politycznej uznania kluczowej roli MŚP w gospodarce unijnej. Co najmniej 60% budżetu programu (1,4 mld euro) zostanie przeznaczone na instrumenty finansowe.

W ramach aktualnej oferty instrumentów finansowych programów UE przedsiębiorcy mogą liczyć na preferencyjne:

 • kredyty inwestycyjne,
 • kredyty obrotowe,
 • leasing,
 • pożyczki,
 • poręczenia kredytowe.

Oferta preferencyjnego finansowania jest dostępna dla wielu grup przedsiębiorców, w tym między innymi:

 • dla rozpoczynających działalność,
 • dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców,
 • dla małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich branż,
 • dla dużych firm.

Pozyskane środki mogą być wykorzystane na inwestycje oraz kapitał obrotowy, w tym m.in. na:

 • zakładanie i rozwijanie przedsiębiorstw,
 • działalność badawczo-innowacyjną,
 • zakup środków transportu,
 • finansowanie kontraktów.

Dzięki wsparciu Komisji Europejskiej, finansowanie dla przedsiębiorców w ramach programów UE jest dostępne na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy mogą liczyć m.in. na następujące korzyści:

 • brak lub niższe niż powszechnie wymagane zabezpieczenia,
 • brak lub niższy wymagany wkład własny,
 • dostęp do finansowania dla firm bez historii kredytowej,
 • wyższa kwota, wydłużony okres finansowania,
 • obniżenie marży,
 • brak statusu i obciążeń pomocy publicznej,
 • finansowanie ze wsparciem UE dostępne bez wniosków unijnych, terminów i kolejek,
 • oferta jest łatwo dostępna (cała Polska, kilka tysięcy placówek),
 • duży wybór i szeroka gama uruchomionych instrumentów.

Oprócz instrumentów dłużnych (kredyt, leasing, poręczenie) w ramach instrumentów finansowych programów UE dostępne będzie także finansowanie kapitałowe (np. przez fundusze venture capital).

Więcej informacji oraz aktualna oferta Narodowych Pośredników Finansowych, Krajowy Punkt Kontaktowy Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/finansowanie-dla-beneficjentow/

 

Krajowy System Usług (KSU)

Krajowy System Usług to sieć współpracujących podmiotów, które wspierają rozwój przedsiębiorczości w Polsce. W ośrodkach KSU przedsiębiorcy mogą skorzystać nie tylko z szerokiego zakresu usług doradztwa biznesowego, ale także liczyć na pomoc w uzyskaniu pożyczki lub poręczenia. Fundusze pożyczkowe udzielają pożyczek głównie mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom działającym na terenie obsługiwanym przez dany fundusz.

O pożyczkę może ubiegać się przedsiębiorca, który:

 • spełnia kryteria definicji małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • posiada siedzibę i prowadzi podstawową działalność na terenie obsługiwanym przez fundusz,
 • terminowo reguluje zobowiązania wobec Skarbu Państwa,
 • nie prowadzi działalności przemysłowej określanej jako szkodliwa dla środowiska czy powszechnie uznawanej za nieetyczną.

Zasady udzielania pożyczek:

 • pożyczka może być udzielona na cele inwestycyjne, obrotowe lub inwestycyjno-obrotowe,
 • kwota pożyczki wynosi maksymalnie do 120 tys. zł na jeden cel (w niektórych funduszach maksymalna kwota pożyczki jest wyższa),
 • okres spłaty pożyczki to najczęściej 36 miesięcy. Dopuszczalny jest 6-miesięczny okres karencji w spłacie rat kapitału. W indywidualnych funduszach istnieje możliwość udzielenia pożyczki o okresie spłaty do 60 miesięcy,
 • minimalny wkład własny pożyczkobiorcy wynosi 20% wartości przedsięwzięcia,
 • oprocentowanie pożyczek uzależnione jest od stóp rynkowych i jest nie niższe niż stopa referencyjna (ustalana zgodnie z metodologią określoną w Komunikacie Komisji Europejskiej),
 • od przyznanej pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna ustalana indywidualnie przez poszczególne fundusze. W zależności od branży działalności i stopnia ryzyka wynosi najczęściej 1%-3%,
 • spłata pożyczki musi być zabezpieczona obligatoryjnie w postaci weksla in blanco oraz dodatkowo w innej indywidualnie ustalanej formie, np.: poręczenie funduszu poręczeniowego, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie, cesja wierzytelności z umów. Rodzaje zabezpieczeń mogą być łączone

Fundusze pożyczkowe KSU wykazują dużą elastyczność przy określaniu przeznaczenia pożyczek dla firm. Daje to możliwość przedsiębiorcom dopasowania finansowania do własnych potrzeb. W ofercie funduszy można znaleźć produkty, które mogą sfinansować zarówno cele inwestycyjne, jak bieżące wydatki lub cele obrotowe. Dzięki pożyczce firma może kompleksowo sfinansować zakup maszyn lub urządzeń wraz z niezbędnymi surowcami lub gotowymi produktami.

Wybierając odpowiednią pożyczkę dla firm, przedsiębiorcy mają wiele możliwości jeśli chodzi o wysokość oprocentowania, terminu i warunki spłaty. Co więcej, wysokość oprocentowania i okres spłaty w dużej mierze uzależnione są od źródeł finansowania poszczególnych funduszy. Niemniej jednak, sposób ubiegania się o pożyczkę dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców jest w zasadzie podobny we wszystkich funduszach.

Niektóre fundusze mogą udzielić pożyczki również osobom dopiero zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą.

 

Oferta podmiotów oferujących ww. wsparcie może się różnić w zależności od regionu, w którym potencjalny beneficjent zarejestrował swoją działalność.