Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Sektorowy Program Operacyjny
„Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”

Dotacje na rozwój instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu


Lista rankingowa wniosków rekomendowanych
do udzielenia wsparcia ze środków SPO-WKO 1.1.2
W związku z wykorzystaniem budżetu przeznaczonego na realizację Poddziałania 1.1.2 SPO WKP - Dotacje na rozwój instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu uprzejmie informujemy, że następne terminy składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach tego Poddziałania zostają zawieszone. Ewentualne wznowienie przyjmowania wniosków jest uzależnione od zwiększenia budżetu programu bądź pojawienia się oszczędności wynikłych z realizacji podpisanych umów, o czym będą Państwo na bieżąco informowani.

komunikat z dnia 1.06.2006

Z dniem 27 maja 2006 r. zaczął obowiązywać nowy wzór sprawozdania z realizacji projektów SPO-WKP (rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach SPO-WKP, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 81, poz. 569). Nowe wzory sprawozdań obowiazują od II kwartalu 2006r.Informujemy, iż wnioski o dofinansowanie składane do działania 1.1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw" należy przygotowywać według formatu znajdującego się na stronach PARP pod adresem: archiwum.parp.gov.pl/dotacjedoc/spo_wkp/spo112_zal01.rtf
Jako elektroniczną wersję wniosku należy dołączyć wniosek zapisany na elektronicznych nośniku informatycznym tj. dyskietce lub CD-ROMie.

Działanie 1.1 „Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw” adresowane jest do instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu. Działanie, którego celem jest poprawa dostępu przedsiębiorców do wysokiej jakości usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, składa się z dwóch poddziałań: 1.1.1 „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU” oraz 1.1.2 „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu”. Poddziałanie 1.1.1 skierowane jest do instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci Krajowego Systemu Usług, a projektodawcą w ramach poddziałania 1.1.1 jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Poddziałanie 1.1.2 przeznaczone jest dla instytucji oraz sieci instytucji działających na rzecz rozwoju gospodarczego, które są jednocześnie projektodawcami w ramach tego poddziałania.

Najczęściej pojawiające się błędy
przy składaniu wniosków w ramach poddziałania 1.1.2 SPO WKP

PLIKI DO POBRANIA:


Wytyczne dla Wnioskodawców wraz z załącznikami
Pliki z dnia:
( kb ) ( kb )
 • Wniosek o dofinansowanie
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Wzór wniosku o płatność
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Instrukcja do Wniosku beneficjenta o płatność w ramach SPO-WKP
  Pliki z dnia:
    ( kb )
  Pomocnicza lista sprawdzająca do wniosku o płatność
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Wzór sprawozdania z realizacji projektu
 • Nowe pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji projektu
  Nowe pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Wzór umowy o dofinansowanie projektu
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór weksla
  Nowy plik z dnia:
  ( kb )  
 • Wzór deklaracji wekslowej
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Załącznik do umowy o dofinansowanie "Format oświadczenia o kwalifikowalności VAT"
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Wzór oświadczenie uczestnika sieci instytucji otoczenia biznesu o współfinansowaniu projektu.
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Wzór harmonogramu rzeczowo finansowego
 • Pliki z dnia:
  ( kb )  
 • Wzór oświadczenia Wnioskodawcy
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wszystkie dokumenty w archiwum zip
  Pliki z dnia:
  archiwum zip ( kb ) archiwum zip ( kb )

  ARCHIWUM ZMIAN PLIKÓW

  W Archiwum Zmian Plików można prześledzić kolejne wersje dokumentów wraz z opisanymi miejscem i rodzajem dokonanej zmiany.


  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”.


  Baza ogłoszeń Wnioskodawców do SPO WKP