Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     
Strona główna >> Fundusze Strukturalne >> SPO WKP

Sektorowy Program Operacyjny
„Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”

DOTACJE NA INWESTYCJE


Lista projektów rekomendowanych w ramach Działania 2.3
po alokacji dodatkowych środków

Lista projektów rekomendowanych do wsparcia
w wyniku odwołań od oceny wniosków złożonych w ramach SPO WKP

Działanie 2.3, runda IV (do 29 grudnia 2005 r.)

Lista projektów rekomendowanych do wsparcia
w ramach IV rundy aplikacyjnej SPO WKP, Działanie 2.3.

(do 29 grudnia 2005 r.)

Lista projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach odwołań
do oceny wniosków złożonych w SPO WKP, Działanie 2.3, runda I, II, III

Lista podpisanych umów w ramach I, II, III i IV rundy składania wniosków
(do 31 sierpnia 2006 r.)

Lista przyznanego wsparcia - III runda (do 20 maja 2005 r.)

Lista przyznanego wsparcia - II runda (do 25 lutego 2005 r.)

Lista przyznanego wsparcia - I runda (do 2 grudnia 2004 r.)archiwum komunikatów

komunikat z dnia 1.06.2006

Z dniem 27 maja 2006 r. zaczął obowiązywać nowy wzór sprawozdania z realizacji projektów SPO-WKP (rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach SPO-WKP, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 81, poz. 569). Nowe wzory sprawozdań obowiazują od II kwartalu 2006 r.Regulamin pracy Grupy Roboczej ds. Oceny Projektów
- (dotyczący I, II i III rundy aplikacyjnej)

Regulamin pracy Grupy Roboczej ds. Oceny Projektów
- (dotyczący IV rundy aplikacyjnej)

Przewodnik po kryteriach oceny techniczno-ekonomicznej oraz merytorycznej
dla Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Zasady odwoływania się od wyników oceny wniosków
składanych w ramach Działania 2.3 SPO-WKP

Najczęstsze powody odrzucenia wniosków z przyczyn formalnych

Najczęstsze przyczyny oceny negatywnej wniosków na etapie
oceny techniczno-ekonomicznej

Przedsiębiorco, kontrolujesz swój wniosek o płatność -
skorzystaj z pomocniczej listy sprawdzającej! (dokument .pdf)

Działanie 2.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje” skierowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw. Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez unowocześnienie ich oferty produktowej i technologicznej. W ramach działania wspierane są projekty inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw dotyczące inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Zmieniona procedura uproszczona udzielania zamówień w ramach SPO-WKP

Termin rundy aplikacyjnej ogłoszonej 04 października 2005 r. upływa 29 grudnia 2005. Od dnia ogłoszenia rundy aplikacyjnej obowiązują wyłącznie wnioski o dofinansowanie przygotowane za pomocą GENERATORA WNIOSKÓW


Kwalifikator Wniosków

PLIKI DO POBRANIA:


Informacja dodatkowa - definicja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Pliki z dnia:
( kb ) ( kb )
Harmonogram oceny wniosków
Pliki z dnia:
( kb ) ( kb )
Schemat oceny wniosków
Pliki z dnia:
( kb ) ( kb )
Wymagania wobec zapisów promesy/umowy leasingu
Pliki z dnia:
( kb ) ( kb )
Wytyczne dla Wnioskodawców
Pliki z dnia:
( kb ) ( kb )
 • Załącznik 1 - Lista Regionalnych Instytucji Finansujących
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Załącznik 2 - Wzór wniosku o dofinansowanie
  - wnioski należy sporządzać w GENERATORZE WNIOSKÓW

  zobacz jak zainstalować i odnaleźć wniosek w Generatorze Wniosków
 • Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Załącznik 3 - Wzór Biznes Planu - Informacji Dodatkowej
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Załącznik 4 - Lista instytucji kredytujących uczestniczących we wdrażaniu Działania 2.3.
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Załącznik 5 - Lista Punktów Konsultacyjnych
 • Pliki z dnia:
  plik.xls ( kb )  
 • Załącznik 6 - Wzór ogłoszenia o Zamówienie
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Załącznik 7 - Wzór promesy kredytowej (załącznik do wniosku o dofinansowanie)
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Załącznik 8 - Wzór umowy o dofinansowanie
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Załącznik 9 - Wzór potwierdzenia umowy cesji
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Załącznik 10 - Wzór sprawozdania końcowego
 • Nowe pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji projektu
  Nowe pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Załącznik 11 - Wzór wniosku o płatność
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Instrukcja do Wniosku beneficjenta o płatność w ramach SPO-WKP
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Załącznik 12 - Oświadczenie o odstąpieniu od procedury uproszczonej (załącznik do wniosku o dofinansowanie)
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Załącznik 13 - Oświadczenie o kwalifikowalności rat kapitałowych z tytułu leasingu prowadzącego do przeniesienia własności środków trwałych na korzystającego. (załącznik do wniosku o dofinansowanie)
  Załącznik niezbędny do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach I rundy
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Załącznik 14 - "Format Oświadczenia o kwalifikowalności VAT" (załącznik do wniosku o dofinansowanie)
  Załącznik niezbędny do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach I rundy
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Załącznik 15 - Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Załącznik 16a Wzór deklaracji o niekaralności dla osób fizycznych
  Załącznik niezbędny do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach I i II rundy
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Załącznik 16b Wzór deklaracji o niekaralności dla Wnioskodawców nie będących osobami fizycznymi
  Załącznik niezbędny do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach I i II rundy
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Załącznik 17 Oświadczenie na temat wpływu projektu na BHP
  Załącznik niezbędny do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach I i II rundy
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Załącznik 18 Oświadczenie o braku przesłanek do stwierdzenia niezgodnego z celem wykorzystania pomocy publicznej
  Załącznik niezbędny do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach I,II i IV rundy
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Załącznik 19 Wzór promesy leasingowej
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP
  Zał. niezbędny do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach I,II,III i IV rundy
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Załącznik 1a (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Zał. niezbędny do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach I,II,III i IV rundy
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Załącznik 1b (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Zał. niezbędny do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach I,II,III i IV rundy
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Załącznik 1c (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Zał. niezbędny do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach I,II,III i IV rundy
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Załącznik 1d (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Zał. niezbędny do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach I,II,III i IV rundy
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór weksla
  Nowy plik z dnia:
  ( kb )  
  Deklaracja wystawcy weksla "In Blanco" dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Deklaracja wystawcy weksla "In Blanco" dla osób prawnych
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Instrukcja dotycząca poprawności składanych dokumentów (weksel oraz deklaracja wekslowa)
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wszystkie dokumenty w archiwum zip :
  Pliki z dnia:
  archiwum zip ( kb ) archiwum zip ( kb )

  ARCHIWUM ZMIAN PLIKÓW

  W Archiwum Zmian Plików można prześledzić kolejne wersje dokumentów wraz z opisanymi miejscem i rodzajem dokonanej zmiany.


  Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”.

  Baza ogłoszeń Wnioskodawców do SPO WKP


  Tabela zawierająca interpretację, jaka działalność gospodarcza w zakresie produkcji, przetwórstwa i obrotu towarami rolnymi może być wsparta w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw l. 2004-2006": Rozmiar: 927 bajtów
  [264,0 kb]

  Pytania do PARP