Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     
Strona główna >> Fundusze Strukturalne >> SPO WKP

SPO-WKP

Sektorowy Program Operacyjny
„Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”

Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” (www.konkurencyjnosc.gov.pl) jest jednym z siedmiu programów wsparcia, które będą realizowane w Polsce w latach 2004 – 2006. Programy te będą finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i obejmą różne dziedziny wsparcia, które zostały określone w Podstawach Wsparcia Wspólnoty, a także w Narodowym Planie Rozwoju.

Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” określa jakiego rodzaju cele, priorytety oraz działania będą realizowane na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Szczegółowe postanowienia w odniesieniu do obszarów wsparcia oraz odbiorców pomocy zostały zapisane w Uzupełnieniu Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”.

Podstawowym celem Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” jest poprawa pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, oraz instytucji otoczenia biznesu. Program ten składa się z dziewięciu działań, z których pięć skierowanych jest do instytucji otoczenia biznesu, a cztery skierowane są do przedsiębiorstw. Wszystkie działania będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Za realizację czterech działań Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” odpowiedzialna jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Dwa z tych działań obejmują wsparcie finansowe w formie dotacji na doradztwo i inwestycje udzielane małym i średnim przedsiębiorstwom, a dwa pozostałe obejmują wsparcie finansowe w formie dotacji udzielane instytucjom otoczenia biznesu na rozwój instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu, powiększenie funduszu mikro-pożyczkowego, powiększenie funduszu poręczeniowego oraz powiększenie funduszu kapitału zalążkowego.

Podstawą prawną dla udzielania wsparcia finansowego w ramach działań, za których realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, stanowiącego wypełnienie delegacji ustawowej zawartej w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Rozporządzenie to zawiera postanowienia dotyczące formy oraz wielkości wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu.

Dokumenty do pobrania:
Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” pdf ( 1 122,5 kb )
Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” pdf ( 1 707,3 kb )
Rozporządzenie MGiP w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO WKP pdf ( 707,7 kb )
Narodowy Plan Rozwoju pdf ( 1 690,1 kb )