Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Phare SSG 2003 RZL


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła czwartą, ostatnią edycję programu przedakcesyjnego PHARE Rozwój Zasobów Ludzkich – PHARE 2003. Budżet programu wynosi 41 mln euro. PHARE RZL wspiera przede wszystkim osoby bezrobotne, młodzież pozostającą bez pracy zagrożonych tzw. wykluczeniem społecznym, a wiec osoby długotrwale bezrobotne, byłych więźniów, „trudną” młodzież. Wsparcie otrzymają również szkoły ponadgimnazjalne. Celem wszystkich projektów realizowanych w ramach PHARE RZL jest ułatwienie znalezienia pracy tym grupom społecznym, poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych i osobistych, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, finansowanie staży zawodowych w miejscu pracy itp. W ten sposób PHARE RZL stanowi uzupełnienie dla projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, a wiec jednego z funduszy strukturalnych, z którego Polska korzysta od momentu członkostwa w Unii Europejskiej.

Jakie działania przewiduje ostatnia edycja PHARE RZL?

Uruchomiona obecnie edycja zawiera sześć programów, z których trzy będą realizowane po raz pierwszy. Są to: „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 50-tego roku życia” „Miejsca pracy w sektorze kultury” oraz „ Outplacement (Zwolnienia monitorowane)”.

Pierwszy z nich adresowany jest do bezrobotnych lub poszukujących pracy osób starszych, które nie pobierają jeszcze świadczeń emerytalnych i chcą zmienić lub poprawić swoją sytuację na rynku pracy. Wskaźnik zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia wynosi 24,8%, dla grupy wiekowej powyżej 54 lat – około 15,1% przy średniej unijnej 38,5%1 . Sytuacja ta może ulec pogorszeniu w związku z poważnymi problemami związanymi z rynkiem pracy, które dotyczą restrukturyzacji przemysłu i rolnictwa,nieodpowiednim tempem przyrostu liczby miejsc w pracy, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz nieodpowiednim rozwojem alternatywnych miejsc pracy w uboższych regionach.


1 Według danych BAEL z roku 2002 współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 50-54 wynosił 63,7%, w grupie 55-59 (39,7%) i 60-64 (20,3%).

Projekt przewiduje przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej mającej na celu zmianę opinii kadr zarządzających zasobami ludzkimi MŚP na temat zatrudniania pracowników powyżej 50 roku życia. Ponadto w ramach programów realizowane będą szkolenia z zakresu technologii informacyjnych oraz doskonalenia języków obcych, szkolenia zawodowe, doradztwo psychologiczne oraz szkolenia w zakresie zakładania działalności gospodarczej. Szacuje się, że z programu skorzysta 3950 osób. Dla ok. 250 beneficjentów projektu, którzy zarejestrują działalność gospodarczą przewiduje się wsparcie (maksymalna kwota dotacji: 10 000 EUR) na sfinansowanie 50% kosztów zakupu wyposażenia, maszyn i/lub wynajem lokalu (nie dłużej niż 6 m-cy) oraz refundację składek ZUS przez okres 6 miesięcy.

Oprócz osób w wieku 50 – 63 lata, którym najtrudniej utrzymać się na rynku pracy do momentu przejścia na emeryturę, drugą najbardziej zagrożoną bezrobociem grupą jest młodzież. W tym przypadku trudnością jest znalezienie pierwszej pracy. W pierwszym kwartale 2005 r. wśród wszystkich bezrobotnych ok. 45% stanowili młodzi ludzie w wieku 20 – 26 lat. Z myślą o rozpoczynających aktywność zawodową PARP uruchamia program Miejsca pracy w sektorze kultury. Działanie to adresowane jest do osób, które ukończyły szkoły (w tym wyższe) w dziedzinie kultury i sztuki np. licea profilowane w zawodach artystycznych, szkoły policealne wyższe szkoły plastyczne, dekoratorskie, teatralne i in. Osoby te mogą rozwijać swoje umiejętności i kreatywność poprzez zakładanie działalności gospodarczej w obszarze kultury: samodzielnie lub w partnerstwie z innymi. Pomoc specjalistów biznesowych oraz szkolenia dotyczące prowadzenia własnej firmy, mają zachęcić do tworzenia nowych miejsc pracy i samozatrudnienia. Przewiduje się, że ze szkoleń skorzysta 7 500 osób.

Trzecia nowość to „Outplacement (Zwolnienia monitorowane)”. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie kampanii informacyjnej służącej podniesienia świadomości właścicieli, menedżerów i osób odpowiedzialnych za politykę personalną firm w zakresie korzyści z wdrażania programów outplacementowych w procesie restrukturyzacji firmy. Ponadto, realizowane będą usługi „outplacementu” w przedsiębiorstwach zainteresowanych projektem: przekwalifikowania, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Przewiduje się, że w projekcie uczestniczyć będzie ok. 3000 osób.

Kolejnym programem, który adresowany jest do młodzieży jest „Alternatywa II”. Jest to kontynuacja działania z edycji PHARE RZL 2001, które dało doskonałe rezultaty. W poprzedniej edycji opracowano m.in. 6.862 Indywidualnych Planów Działania (IPD), 4.679 młodych osób ukończyło szkolenia zawodowe, 2.040 biorących udział w projekcie znalazło zatrudnienie po przygotowaniu dla nich IPD, a 22 osoby rozpoczęły własną działalność gospodarczą. Program adresowany jest do bezrobotnej młodzieży. Dla wszystkich uczestników, a przewiduje się ich liczbę na 4000 osób, zostanie stworzony Indywidualny Plan Działania, a szkolenia i staże w firmach mają ułatwić trwałe zatrudnienie uczestników projektu.

Oprócz wymienionych powyżej działań, uruchomione zostaną również kontynuacje programu „Wsparcie modernizacji oferty edukacyjnej szkół o profilu zawodowym” oraz „Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem”. Dzięki pierwszemu z nich nauczyciele szkół zawodowych będą mogli skorzystać ze szkoleń w zakresie aktywnego i profesjonalnego prowadzenia przedmiotu „przedsiębiorczość”, a same szkoły będą miały okazje wzbogacić swoje wyposażenie dydaktyczne w nowoczesny sprzęt. Natomiast „Integracja społeczna….” to program adresowany do byłych więźniów, młodocianych przestępców po pobycie w zakładzie poprawczym, osób z lekkim upośledzeniem, uchodźców oraz repatriantów, w wiec do grup społecznych, którym wyjątkowo trudno znaleźć zatrudnienie. Działania w tym programie przewidują poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, pomoc psychologiczną nakierowaną na znalezienie zatrudnienia.

W jaki sposób będą realizowane programy PHARE RZL 2003?

W przypadku każdego z opisanych wyżej programów projektodawcami nie są bezpośredni beneficjenci, a wiec osoby starsze czy bezrobotni, ale organizacje pozarządowe, powiaty i gminy oraz instytucje działające na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i edukacji zawodowej. Każdy program ściśle określa grupę projektodawców i to oni będą wykonawcami działań szkoleniowych, doradczych i edukacyjnych dla wymienionych wcześniej grup społecznych.
Trzy z opisanych programów będą realizowane w formie konkursowej, a więc spośród złożonych projektów, najlepsze otrzymają dotacje i projektodawcy będą realizować działania w wybranych przez siebie lokalizacjach. W ten sposób będzie realizowany projekt „Integracja społeczna….”, „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 50-tego roku życia” oraz „Wsparcie modernizacji oferty edukacyjnej szkół o profilu zawodowym”. Natomiast pozostałe projekty to postępowanie przetargowe, a wiec PARP w ramach przetargu wybierze jednego wykonawcę danego działania, które będzie realizowane zgodnie z warunkami opisanymi w kontrakcie. Wyjątkowo program dla osób starszych będzie miał również formę przetargową, a więc nie tylko w konkursie wybrani projektodawcy zrealizują szkolenia, ale dodatkowo, w ramach projektu zleconego przez PARP zostanie wybrany jeden wykonawca, który to działanie zrealizuje w województwach mazowieckim, śląskim oraz wielkopolskim.

Program Phare „Rozwój zasobów ludzkich” (Phare RZL) realizowany jest od 2002 roku. Do tej pory (w ramach Phare 2000, 2001 i 2002) z programu skorzystało przeszło 100 tysięcy osób:

  • ze szkoleń i poradnictwa zawodowego skorzystało 60 tysięcy osób bezrobotnych (ok. 30% znalazło zatrudnienie bezpośrednio po szkoleniach),
  • 30 tysięcy pracowników małych i średnich firm podwyższyło swoje kwalifikacje,
  • rozwijano partnerstwa lokalne, 200 szkół zawodowych zmodernizowało swoją ofertę edukacyjna,
  • udzielono 356 dotacji dla lokalnych organizacji aktywizujących osoby bezrobotne.