Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
02-017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127, woj. mazowieckie,
tel. 022 6997044/45, fax 022 6997046/56, e-mail: biuro@parp.gov.pl,

ogłasza przetarg nieograniczony
na przeprowadzenie audytu w 16 Regionalnych Instytucjach Finansujących (RIF).
(PKWiU: 74.14.1)

Miejsce realizacji: 16 Regionalnych Instytucji Finansujących (1 RIF na terenie każdego z województw).

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) - 2003.07.20.

Wadium - 1000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) - 40%
metodologia audytu - 30%
organizacja i plan prac wraz z harmonogramem realizacji i podziałem zadań - 30%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: sekretariat,
za zaliczeniem pocztowym lub t_pawlega@parp.gov.pl, lub faksem nr 022 6997152.

Uprawniona do kontaktów z oferentami - Małgorzata Bieniecka-Grygo, e-mail: m_bieniecka@parp.gov.pl, tel. 022 6997143, lok. sekretariat, w godz. 10:00 - 16:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat.

Termin składania ofert upływa dnia 07.05.2003 o godzinie 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.05.2003 o godzinie 14:00 w siedzibie zamawiającego, lok. sala konferencyjna.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • w ciągu ostatnich 3 lat wykonali zamówienia podobne, tzn. polegające na prowadzeniu audytu finansowego oraz oceny funkcjonowania systemu jakości, w tym co najmniej jedno dotyczące audytu instytucji mających doświadczenie w obsłudze programów Phare),
  • należyte wykonanie co najmniej 2 ww. zamówień podobnych zostało potwierdzone pismami referencyjnymi

POWRÓT
do głównej strony o przetargach