Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

31 stycznia 2003 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, z siedzibą przy pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie na terenie całej Polski cyklu minimum 21 szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw i instytucji wspierania biznesu pn. "Promocja instrumentów wspierania współpracy międzynarodowej oraz informowanie przedsiębiorców o prowadzeniu działalności gospodarczej na jednolitym rynku UE".

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 16 maja 2003 r.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

  1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych.
  2. Użyją do wykonania niniejszego zamówienia publicznego nie mniej niż 50% wartości surowców i produktów krajowych.
  3. Wykonali, w ciągu ostatniego roku, licząc od dnia upływu terminu do składania ofert, co najmniej jedną usługę o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia (szkolenie, seminarium, konferencję).
  4. Spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

Oferty należy składać w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w pok. 248, w terminie do 14.02.2003 r. godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Ministerstwa Gospodarki w sali C, dnia 14.02.2003 r. o godz. 1130.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

  1. Cena: 40%
  2. Doświadczenie Oferenta w organizowaniu podobnych inicjatyw: 20%
  3. Doświadczenie prelegentów w tematyce szkoleń: 20%
  4. Szczegółowy program szkolenia i konspekt materiałów szkoleniowych: 20%

Specyfikację warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego w pok. 248b lub otrzymać pocztą po uprzednim zgłoszeniu faksem na numer (0 - prefix - 22) 693 40 15. Bliższych informacji udziela pan Marek Kalski pod numerem telefonu: (0 - prefix - 22) 693 50 57.

POWRÓT
do głównej strony o przetargach i konkursach