Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
we współpracy z Fundacją Fundusz Współpracy - JFK,
ogłasza otwarty konkurs na projekty dotyczące tematyki
Programu "Promowanie integracji europejskiej za pośrednictwem
organizacji pozarządowych - TERAZ INTEGRACJA", Małe Dotacje

Podstawowym celem Programu jest wspieranie inicjatyw mających na celu podniesienie poziomu publicznej akceptacji dla procesu integracji europejskiej w jego ostatniej fazie - bezpośrednio przed planowanym referendum.

Tematyka konkursu obejmuje przedsięwzięcia zmierzające do:

  • wzrostu zainteresowania polskiego społeczeństwa problematyką integracji europejskiej i procesem rozszerzania UE,
  • utrzymania szerokiej, trwałej aprobaty i zrozumienia dla członkostwa Polski w UE,
  • przygotowania polskiego społeczeństwa do zmian, jakie przyniesie członkostwo Polski w UE,
  • mobilizacji różnych środowisk, które odgrywają istotną rolę w procesie integracji i odgrywać ją będą w okresie bezpośrednio po akcesji,
  • rozwoju współpracy pomiędzy partnerami społecznymi zaangażowanymi w prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie problematyki integracji europejskiej i członkostwa Polski w UE.

O dofinansowanie w ramach Małych Dotacji mogą ubiegać się polskie organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje i organizacje zależne finansowo od tych jednostek.

Wysokość dofinansowania w ramach Małych Dotacji mieści się w przedziale od 2 tys. do 15 tys. euro. Zgłaszane projekty nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 31 marca 2003 i kończyć później niż 20 czerwca 2003 (ta data może ulec zmianie na późniejszą, co zostanie ogłoszone osobnym komunikatem).

Kompletne wnioski muszą znaleźć się w siedzibie
Fundacji Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa,
nie później niż 30 stycznia 2003, do godziny 16.00.
Wnioski zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat zaproszenia do składania wniosków i zasad konkursu są dostępne pod ww. adresem, pod numerami telefonów (0 22) 450-98-82, -85, -47 oraz na stronach internetowych.

www.ukie.gov.pl

www.cofund.org.pl/teraz_integracja

Na powyższych stronach zamieszczony zostanie również komunikat o seminariach informacyjnych na temat Programu.

Program finansowany ze środków Unii Europejskiej

POWRÓT
do głównej strony o przetargach i konkursach