Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
02-017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127, woj. mazowieckie,
tel. 022 6997044/45, fax 022 6997046/56, e-mail: biuro@parp.gov.pl,

ogłasza przetarg nieograniczony
na przygotowanie do druku i druk pozycji wydawniczych
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.(PKWiU: 22.22.3)

Miejsce realizacji: Warszawa oraz wybrane miasta w 16 województwach.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) - 2003.12.12.

Wadium - 2770 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) - 50%
ocena techniczna (jakość) próbek prac - 50%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: sekretariat,
za zaliczeniem pocztowym lub t_pawlega@parp.gov.pl, lub faksem nr 022 6997152.

Uprawniona do kontaktów z oferentami - Renata Olech, e-mail: r_olech@parp.gov.pl, tel. 022 6997026, lok. sekretariat, w godz. 10:00 - 16:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat. Termin składania ofert upływa dnia 08.05.2003 o godzinie 12:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.05.2003 o godzinie 14:00 w siedzibie zamawiającego, lok. sala konferencyjna. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe: - spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - w ciągu ostatnich 3 lat wykonali zamówienia podobne tzn. polegające na przygotowaniu do druku i druku publikacji zwartych o objętości co najmniej 150 stron każda, - należyte wykonanie co najmniej 2 zamówień podobnych (tzn. polegających na przygotowaniu do druku i druku publikacji zwartych o objętości co najmniej 150 stron każda) zostało potwierdzone pismami referencyjnymi.

POWRÓT
do głównej strony o przetargach i konkursach