Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


ogłasza konkurs dla instytucji lokalnych lub regionalnych, które są zainteresowane uzyskaniem dotacji na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego


Uwaga! Dotyczy uczestników konkursów: Dotacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego oraz Dotacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na powiększenie kapitału funduszu poręczeń kredytów i pożyczek i/lub wejście kapitałowe Banku Gospodarstwa Krajowego:

W związku ze zmianą planu finansowego Agencji oraz planowanym zwiększeniem kwoty przypadającej na dofinansowanie przedsięwzięć zgłoszonych w ramach ww. konkursów, ogłoszenie ich wyników nastąpi w terminie późniejszym, po zatwierdzenia nowego planu finansowego PARP przez Ministra Gospodarki. Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu to 10 grudnia 2002 r.

Instytucje ubiegające o dotację zobowiązane będą do przedłożenia dokumentów potwierdzających, że:

1) zgodnie ze statutem:

a) działają na rzecz rozwoju przedsiębiorczości,

b) nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe,

2) znajdują się w dobrej sytuacji finansowej oraz nie zalegają z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,

3) uchwałą właściwego organu utworzyły wyodrębniony księgowo fundusz, z którego udzielą pożyczek wyłącznie dla przedsiębiorców, którzy na podstawie odrębnych przepisów podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów,

4) posiadają niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny do udzielania poręczeń,

5) zatrudniają pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do udzielania poręczeń.

Dokumentacja konkursowa zawierająca szczegółowe wymagania stawiane uczestnikom konkursu jest dostępna wyłącznie na stronach internetowych PARP pod adresem www.parp.gov.pl ,
Oferty należy składać w:
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Al. Jerozolimskie 125/127, V piętro (sekretariat)
02-017 Warszawa,

Termin składania ofert upływa dnia 31 października 2002 r. o godzinie 16.00.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 22 listopada br. O jego wynikach uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni pisemnie. Lista funduszy pożyczkowych wybranych do realizacji projektu zostanie zamieszczona na stronach internetowych PARP pod adresem www.parp.gov.pl
Pliki do pobrania:
Instrukcja dla Uczestników konkursu   w formacie word oraz w formacie pdf
Zakres zadań   w formacie word oraz w formacie pdf
Formularz oferty - do wypełnienia przez Uczestnika konkursu   w formacie word oraz w formacie pdf
Projekt umowy   w formacie word oraz w formacie pdf


PYTANIA I ODPOWIEDZI DO KONKURSU


POWRÓT
do głównej strony o przetargach i konkursach