Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel. (022) 432 80 80 fax. (022) 432 86 20, 432 84 87

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177, z późn. zm.) ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 60 000,00 EUR na realizację zamówienia:

Przeprowadzenie audytu w zakresie zasadności i sposobu rozliczania wydatków kwalifikowanych w projektach realizowanych w ramach poddziałania 1.2.2 SPO WKP „Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i uzasadnienie wyboru

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Przeprowadzenie audytu w zakresie zasadności i sposobu rozliczania wydatków kwalifikowanych w projektach realizowanych w ramach poddziałania 1.2.2. SPO WKP – Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych” za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez:

DORADCA AUDITORS SP. Z O.O.
UL. GRUNWALDZKA 212
80-266 GDAŃSK

Zwycięska oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich ocenianych ofert.

Z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca, nie odrzucono również żadnej oferty.