Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
tel. (22) – 432 80 80,
fax. (22) 432 86 20; 432 84 04

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 60.000,- EUR na realizację zamówienia nr IT/06/Dz23/DS/21 pt.: ”Przeprowadzenie ewaluacji procesu wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji 15 regionów Polski pod kątem implementacji projektów wynikających ze strategii ” (CPV 73210000-7– Usługi doradcze w zakresie badań)

”Przeprowadzenie ewaluacji procesu wdrażania
Regionalnych Strategii Innowacji 15 regionów Polski
pod kątem implementacji projektów wynikających ze strategii ”

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ”Przeprowadzenie ewaluacji procesu wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji 15 regionów Polski pod kątem implementacji projektów wynikających ze strategii ” (CPV 73210000-7– Usługi doradcze w zakresie badań) oferty złożyli następujący Wykonawcy:

  1. Fundacja Uniwersytetu im. A.Mickiewicza, ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
  2. WYG International Sp. z o.o., ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i uzasadnienie wyboru

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez firmę WYG International Sp. z o.o., ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa. Zwycięska oferta uzyskała największą liczbę punktów ponieważ została uznana za najkorzystniejszą pod względem merytorycznym i ekonomicznym.

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

Oferta złożona przez firmę Fundacja Uniwersytetu im. A.Mickiewicza została odrzucona.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 ze zm.), oferta Wykonawcy została odrzucona ze względu na fakt, że została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 ze zm.), oferta Wykonawcy została odrzucona ze względu na fakt, że:

  • Wykonawca w Załączniku nr 10 do oferty (Zestawienie cenowe oferty w rozbiciu na poszczególne elementy zamówienia) w poz. 5 (Przekazanie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych – wszystkich elementów zamówienia – ryczałt) podał, że: łączną cena netto wynosi 15.000,00 złotych, stawka VAT 22% a łączna cena brutto 16.050,00 złotych. Tym samym oferta zawiera omyłki rachunkowe, których nie można poprawić na podstawie art. 88 (iloczyn ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar).

Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia

Firma Fundacja Uniwersytetu im. A.Mickiewicza została wykluczona z w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie:

  • art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 ze zm.), który stanowi, że:

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia”.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca został wykluczony ze względu na fakt, że nie spełnił następującego warunku:

- posiada doświadczenie w ewaluacji programów i projektów, tzn. może wykazać się przeprowadzeniem w okresie 01.06.2003 – 31.05.2006 minimum trzech ewaluacji ex post lub on-going programów lub projektów, w tym minimum jednego programu/projektu o tematyce związanej z innowacyjnością. Wartość każdego ewaluowanego programu musi wynosić co najmniej 100 tys PLN (25 tys Euro).

Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu powinien przedstawić zestawienie przeprowadzonych i zakończonych w okresie 01.06.2003 – 31.05.2006 ewaluacji (załącznik do SIWZ) oraz dokumenty potwierdzające, że ewaluacje te zostały wykonane należycie.

Wykonawca przedstawił 3 ewaluacje. Ewaluacja projektu „Regionalna Startegia Innowacji dla Wielkopolski” przeprowadzona na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego została zakończona w dniu 15 czerwca 2006 roku tym samym wykracza poza ramy czasowe określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym nie może zostać uznana za potwierdzone doświadczenie Wykonawcy, a Wykonawca nie może wykazać się zakończeniem trzech ewaluacji w wymaganym okresie.