Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze zmianami ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro na:

Przeprowadzenie kontroli beneficjentów realizujących projekty w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje


CPV: 741 00000 - 0


I. Wymagany termin wykonania zamówienia: 31.12.2006.

II. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

III. Wadium – niewymagalne.

IV. Przedmiot zamówienia: Zasadniczym celem zamówienia jest wykonanie kontroli 100 projektów w ramach udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowania na inwestycje z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje, dostarczenie PARP niezależnej opinii ekspertów na temat prawidłowości realizacji przedsięwzięć w oparciu o umowy o dofinansowanie zawarte w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje.

V. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Zespół Instrumentów Inwestycyjnych
pan Andrzej Umiński
tel. (022) 432 85 96
00-834 Warszawa, ul. Pańska 81/83

a także na podstawie pisemnego zgłoszenia przesłanego pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego, faksem (fax: (022) 432 86 20) lub pocztą elektroniczną, wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: andrzej_uminski@parp.gov.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna.

VI. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U., Nr 19, poz. 177 ze zmianami), tzn.:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. w ciągu 3 ostatnich lat, lub w okresie prowadzenia działalności jeżeli okres ten jest krótszy niż 3 lata, zrealizowali co najmniej 2 podobne zamówienia, polegające na prowadzeniu audytów projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 3. posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, a w szczególności:
  • posiadają wiedzę i doświadczenie w audytowaniu projektów finansowanych z funduszy unijnych,
  • zapewniają ekspertów posiadających odpowiednie kwalifikacje teoretyczne i praktyczne do realizacji zamówienia, posługujących się biegle językiem polskim,
  • zapewniają co najmniej dwa dwuosobowe zespoły ekspertów do równoległej realizacji zadań, zarządzane przez jednego Kierownika Projektu odpowiedzialnego za realizację zamówienia;

  W szczególności:

  1. Kierownik Projektu powinien posiadać:

   1. wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i realizacji audytów, w tym:
   2. 3 letnie doświadczenie w zarządzania zespołami ekspertów działających w terenie,
   3. umiejętność koordynacji realizowanych zadań przez poszczególne zespoły w celu zapewnienia jednolitego systemu oceny,
   4. co najmniej 3 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów w sektorze MSP,
   5. uprawnienia biegłego rewidenta lub kwalifikacje ACCA - Association of Chartered Certified Accountants lub kwalifikacje CIA - Certified Internal Auditor,
   6. doświadczenie w audytowaniu projektów finansowanych z funduszy unijnych,
   7. umiejętności komunikowania się i współpracy z zespołami administracyjnymi na poziomie krajowym i regionalnym,
   8. znajomość angielskiego w stopniu bardzo dobrym.

  2. Każdy zespół ekspertów powinien składać się z 2 osób posiadających łącznie następujące doświadczenie i kwalifikację:
   1. dwie osoby z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu audytów w sektorze MSP, w tym:
   • co najmniej 1 osoba o uprawnieniach księgowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 120 poz. 1022 z zm.) ,
   • co najmniej 1 osoba z doświadczeniem:
    • w audytowaniu projektów finansowanych z funduszy unijnych,
    • w audytowaniu inwestycji budowlanych,

   Kierownik Zespołu może być jednocześnie członkiem zespołu ekspertów.

   Wykonawca przeprowadzający wizyty monitorujące powinien być bezstronny i nie związany w żaden sposób z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Regionalnymi Instytucjami Finansującymi będącymi regionalnymi partnerami PARP współpracującymi we wdrażaniu programów dla MSP w regionie (Lista RIF dostępna na stronie internetowej PARP www.parp.gov.pl) i beneficjentami monitorowanego programu.

 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

VII. Spośród ofert, które nie zostaną wykluczone, zgodnie z przepisami ustawy oraz nie podlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, kierując się następującymi kryteriami:

Kryterium Znaczenie (pkt)
Cena brutto wszystkich wizyt monitorujących 0 - 50
Liczba zespołów ekspertów bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadań w ramach projektu 0 - 30
Zakres raportu końcowego 0 - 20
Razem 0 - 100

VIII. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, w Kancelarii.

IX. Termin składania ofert upływa w dniu 31 maja 2006 r. o godzinie 10.00.

X. Termin otwarcia ofert: 31 maja 2006 r. o godzinie 11.00.

XI. Składając ofertę Wykonawca pozostanie związany jej postanowieniami przez okres 30 dni.