Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze zmianami, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000,00 euro na:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń
dla przedstawicieli funduszy pożyczkowych i poręczeniowych
z zakresu analizy i oceny ryzyka kredytowego


CPV: 80422200-0


1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz ofert częściowych.

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
00-834 Warszawa, ul. Pańska 81/83
Zespół Instytucji Finansowych, Pan Piotr Sławski,
tel. (022) 432 85 13 lub Pani Anna Wąsikowska, tel. (022) 432 70 19
lub na podstawie pisemnego zgłoszenia przesłanego faksem
na adres Zamawiającego (fax: (022) 432 84 87).

4. Wadium nie jest wymagane.

5. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
    1. w ciągu trzech ostatnich lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 3 podobne zamówienia (tzn. polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń z zakresy analizy i oceny ryzyka kredytowego),
    2. zapewniają co najmniej 2 wykładowców posiadających odpowiednie kwalifikacje teoretyczne i praktyczne do realizacji zamówienia, którzy nie występują w ofercie innego Wykonawcy.
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o dokumenty wymienione w pkt. 7 Specyfikacji, metodą „spełnia-nie spełnia”.

6. Spośród ofert, które nie zostaną wykluczone, zgodnie z przepisami ustawy oraz nie podlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, kierując się następującymi kryteriami:

Kryterium Znaczenie
Doświadczenie Do 40 pkt
Program Do 40 pk
Cena Do 20 pkt
SUMA 100 pkt

7. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, w Kancelarii.

8. Termin składania ofert upływa w dniu 30 maja 2006 r. o godzinie 11.00.

9. Termin otwarcia ofert: 30 maja 2006 r. o godzinie 12.00.

10. Składając ofertę Wykonawca pozostanie związany jej postanowieniami przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Formularz wniosku o wydanie SIWZ   ( 21,4 kb )