Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
ze zmianami ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia
nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro na:

Usługi rozszerzenia i wzmacniania sieci instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz MSP


CPV 74140000-2, 74141110-3


I. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 15 listopada 2006 r.

II. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

III. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia
pan Krzysztof Gawlik
tel. (022) 432 83 93
00-834 Warszawa, ul. Pańska 81/83

a także na podstawie pisemnego zgłoszenia przesłanego pocztą tradycyjną pod adres Zamawiającego, faksem (022) 432 86 20 , (022) 432 84 04 lub pocztę elektroniczną na adres: krzysztof_gawlik@parp.gov.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna.

IV. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U., Nr 19, poz. 177 ze zmianami), tzn.:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli Ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
 4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zadania, tj.:
  • w okresie ostatnich trzech lat, licząc od terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym czasie, wykonali co najmniej dwa zamówienia o podobnym zakresie zadań, obejmujące usługi doradcze lub informacyjne dla instytucji otoczenia biznesu lub sektora MŚP.
  • Wykonawca zapewni do prawidłowej realizacji zamówienia zespół składający się z co najmniej 5 ekspertów, z których każdy posiada następujące kwalifikacje:
   • posiada wyższe wykształcenie, min. licencjat,
   • posiada wiedzę w zakresie zasad rejestracji w KSU, zasad funkcjonowania ośrodków KSU, zasad tworzenia i prowadzenia PK oraz filii PK,
   • co najmniej 2-letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych, informacyjnych lub szkoleniowych na rzecz instytucji otoczenia biznesu lub sektora MŚP.

Ponadto, spośród min. 5 wymaganych ekspertów do realizacji zamówienia:

 • co najmniej dwóch ekspertów powinno posiadać min. 2 letnie doświadczenie pracy na stanowisku kierowniczym w ośrodku KSU;
 • co najmniej dwóch z trzech pozostałych ekspertów legitymuje się doświadczeniem w opracowaniu co najmniej pięciu biznes planów dla instytucji otoczenia biznesu lub sektora MSP;
 • ostatni z pięciu wymaganych ekspertów powinien posiadać kompleksową wiedzę i udokumentowane doświadczenie w zakresie opracowywania i wdrażania systemu zarządzania jakością ISO wg normy PN-EN ISO 9001:2001, w tym przygotowania opisów postępowania i księgi jakości.

V. Spośród ofert, Wykonawców, nie wykluczonych, zgodnie z przepisami ustawy oraz nie podlegających odrzuceniu, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, kierując się następującymi kryteriami:

Kryterium Liczba punktów
Cena brutto oferty 0 - 40
Metodologia przeprowadzonych działań i organizacja prac w ramach projektu 0 - 60
Razem 0 - 100

1. W kryterium „Cena brutto oferty” najwyższą liczbę punktów (40) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna będzie wyliczona według poniższego wzoru:

liczba punktów oferty ocenianej = cena brutto najniższa * maks. liczba punktów / cena brutto oferty ocenianej

2. W ramach kryterium „Metodologia przeprowadzonych działań i organizacja prac w ramach projektu” każdy z członków Komisji Przetargowej dokona indywidualnie oceny poszczególnych elementów oferty zgodnie z następującymi elementami:

 • spójny i czytelny harmonogram prac w ramach realizacji niniejszego zamówienia - 0-5 pkt.
 • metoda analizy i selekcji 12 instytucji otoczenia biznesu w ramach Działania 1 - 0-10 pkt.
 • metody rozpoznania specyficznych potrzeb i potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach działania 2 – 0-10 pkt.
 • forma i zakres współpracy z ośrodkami KSU i przedstawicielami władz lokalnych – 0-5 pkt.
 • zakres tematyczny biznes planów, organizacja prac nad opracowaniem biznes planów – 0-10 pkt
 • szczegółowy program sesji doradczych oraz sposób ich prowadzenia z uwzględnieniem aspektów praktycznych – 0-10 pkt
 • sposób organizacji wizyt studyjnych oraz ich szczegółowy zakres tematyczny – 0-10 pkt

VI. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, w Kancelarii.

VII. Termin składania ofert upływa w dniu 5 maja 2006 r. o godzinie 10.30.

VIII. Termin otwarcia ofert: 5 maja 2006 r. o godzinie 11.00.

IX. Składając ofertę Wykonawca pozostanie związany jej postanowieniami przez okres 30 dni.


Formularz wniosku o wydanie SIWZ   ( 18,1 kb )