Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych ze zmianami
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 60 000 euro na:

Przeprowadzenie monitoringu realizacji projektów
w ramach programów inwestycyjnych
Phare 2002 i Phare 2003

CPV: 741 000 000 - 0


I. Wymagany termin wykonania zamówienia: 31.12.2006.

II. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

III. Wadium – niewymagalne.

IV. Przedmiot zamówenia: Zasadniczym celem zamówienia jest wykonanie monitoringu 100 projektów w ramach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dotacji inwestycyjnych Phare 2002 i 2003 komponent MSP, dostarczenie PARP niezależnej opinii ekspertów na temat prawidłowości realizacji przedsięwzięć w oparciu o umowy wsparcia zawarte w programach: PHARE 2002 SSG 2002/000-580-06.05, PHARE 2002 2002/000-580-06.02-03, PHARE 2003 SSG 2003/004-379/05.04, 2003/005-710.01.02 – Inicjatywa III, PHARE 2003 2003/004-379/05.02/01-02, PHARE 2003 2003/004-379/05.02/02-02.

V. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Zespół Instrumentów Inwestycyjnych
pani Iwona Turska
tel. (022) 432 84 91
00-834 Warszawa, ul. Pańska 81/83

a także na podstawie pisemnego zgłoszenia przesłanego pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego, faksem (fax: (022) 432 86 20) lub pocztą elektroniczną, wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: iwona_turska@parp.gov.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna.

VI. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U., Nr 19, poz. 177 ze zmianami), tzn.:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, a w szczególności:
  • posiadają wiedzę i doświadczenie w audytowaniu projektów finansowanych z funduszy unijnych,
  • zapewniają ekspertów posiadających odpowiednie kwalifikacje teoretyczne i praktyczne do realizacji zamówienia, posługujących się biegle językiem polskim,
  • zapewniają co najmniej dwa dwuosobowe zespoły ekspertów do równoległej realizacji zadań, zarządzane przez jednego Kierownika Projektu odpowiedzialnego za realizację zamówienia;

W szczególności:

1) Kierownik Projektu powinien posiadać:

 1. wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i realizacji audytów, w tym:
 2. umiejętność zarządzania zespołami ekspertów działających w terenie,
 3. umiejętność koordynacji realizowanych zadań przez poszczególne zespoły w celu zapewnienia jednolitego systemu oceny,
 4. umiejętność dotrzymywania terminów realizacji zadań,
 5. co najmniej 3 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów w sektorze MSP,
 6. uprawnienia biegłego rewidenta lub kwalifikacje ACCA - Association of Chartered Certified Accountants lub kwalifikacje CIA - Certified Internal Auditor,
 7. doświadczenie w audytowaniu projektów finansowanych z funduszy unijnych,
 8. umiejętności komunikowania się i współpracy z zespołami administracyjnymi na poziomie krajowym i regionalnym,
 9. znajomość angielskiego w stopniu dobrym.

2) Każdy zespół ekspertów powinien składać się z 2 osób posiadających łącznie następujące doświadczenie i kwalifikację:

 1. dwie osoby z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu audytów w sektorze MSP, w tym:
  • co najmniej 1 osoba o uprawnieniach księgowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 120 poz. 1022 z zm.) ,
  • co najmniej 1 osoba z doświadczeniem w audytowaniu projektów finansowanych z funduszy unijnych.

Kierownik Zespołu może być jednocześnie członkiem zespołu ekspertów.

Wykonawca przeprowadzający wizyty monitorujące powinien być bezstronny i nie związany w żaden sposób z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Regionalnymi Instytucjami Finansującymi będącymi regionalnymi partnerami PARP współpracującymi we wdrażaniu programów dla MSP w regionie (Lista RIF dostępna na stronie internetowej PARP www.parp.gov.pl) i beneficjentami monitorowanych programów.

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

VII. Spośród ofert, które nie zostaną wykluczone, zgodnie z przepisami ustawy oraz nie podlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się następującymi kryteriami:

Kryterium Znaczenie (pkt.)
Cena brutto wszystkich wizyt monitorujących 0 - 70
Liczba zespołów ekspertów bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadań w ramach projektu 0 - 30
Razem 0 - 100

VIII. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, w Kancelarii.

IX. Termin składania ofert upływa w dniu 14 kwietnia 2006 r. o godzinie 10.00.

X. Termin otwarcia ofert: 14 kwietnia 2006 r. o godzinie 11.00.

XI. Składając ofertę Wykonawca pozostanie związany jej postanowieniami przez okres 30 dni.

Formularz wniosku o wydanie SIWZ   ( 19,9 kb )