Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze zmianami ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro na:

Usługi przygotowania i przeprowadzenia badań dotyczących rozwoju usług realizowanych przez ośrodki Krajowego Systemu Usług dla MSP

CPV 74140000-2

I. Wymagany termin wykonania zamówienia: 18 tygodni od dnia podpisania umowy

II. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

III. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia
pani Agnieszka Cichocka-Marston
tel. (022) 432 85 70,
00-834 Warszawa, ul. Pańska 81/83,

a także na podstawie pisemnego zgłoszenia przesłanego pocztą tradycyjną pod adres Zamawiającego, faksem (022) 432 86 20 lub pocztą elektroniczną, wysyłając zgłoszenie pod adres e-mail: agnieszka_cichocka@parp.gov.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna.

IV. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U., Nr 19, poz. 177 ze zmianami), tzn.:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj:

  1. w ciągu trzech ostatnich lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przeprowadzili przynajmniej 5 projektów badawczych w oparciu o metody indywidualnego wywiadu pogłębionego i wywiadu telefonicznego, w tym przynajmniej 1 z szeroko rozumianej tematyki funkcjonowania organizacji wspierania biznesu oraz 1 z problematyki działania sektora MSP;

  2. Zapewniają zespół składający się co najmniej z dwóch ekspertów o kwalifikacjach, odpowiadających przedmiotowi zamówienia. Członkowie zespołu muszą łącznie posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje:

   • co najmniej 1 członek posiada wiedzę z zakresu problematyki związanej z sektorem MSP w Polsce, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert był autorem lub współautorem co najmniej 5 opracowań / publikacji / ekspertyz związanych z tematyką MSP w Polsce,

   • co najmniej 1 członek posiada wiedzę z zakresu problematyki funkcjonowania organizacji wspierania biznesu w Polsce, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, był autorem lub współautorem co najmniej 5 opracowań / publikacji / ekspertyz na temat organizacji wspierania biznesu w Polsce lub uczestniczył jako ekspert w minimum 2 projektach polegających na dostarczeniu usług doradczych lub szkoleniowych lub informacyjnych dla członków sieci KSU,

   • co najmniej 1 członek posiada udokumentowane doświadczenie w badaniach szeroko rozumianej tematyki funkcjonowania organizacji wspierania biznesu oraz problematyki działania sektora MSP, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył w projektach badawczych w tym zakresie,
   • co najmniej 1 członek posiada doświadczenie w zakresie analizy statystycznej i interpretacji danych ilościowych i jakościowych, tj. uczestniczył w co najmniej 5 projektach, w realizacji których dokonywał analizy statystycznej i poddawał interpretacji dane ilościowe i jakościowe,

   • co najmniej 1 członek posiada udokumentowaną wiedzę i doświadczenie na temat opracowywania metodologii badań, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, opracował metodologię badań, w tym m.in. sposób doboru próby i prowadzenia badań ilościowych i jakościowych, w co najmniej 5 projektach badawczych

  3. Zapewniają zespół doświadczonych i przeszkolonych ankieterów, zorganizowanych w ogólnopolską sieć ankieterską oraz studio do realizacji wywiadów telefonicznych oraz zespół wykwalifikowanych analityków.

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

V. Spośród ofert, Wykonawców, nie wykluczonych, zgodnie z przepisami ustawy oraz nie podlegających odrzuceniu, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, kierując się następującymi kryteriami:

Lp Kryterium Znaczenie (%)
1. Cena 0-40
2. Jakość propozycji przeprowadzenia badania:
- metodologia badania
- zrozumienie przez Wykonawcę problematyki badawczej
- główne założenia dotyczące struktury ekspertyzy
0-20
0-15
0-15
3. Harmonogram 0-10

VI. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, w Kancelarii.

VII. Termin składania ofert upływa w dniu 7 kwietnia 2006 r. o godzinie 10.30.

VIII. Termin otwarcia ofert: 7 kwietnia 2006 r. o godzinie 11.00.

IX. Składając ofertę Wykonawca pozostanie związany jej postanowieniami przez okres 30 dni.Formularz wniosku o wydanie SIWZ   ( 19,6 kb )