Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUDostawa artykułów promocyjnych


I: ZAMAWIAJĄCY
Nazwa i adres zamawiającego:
Zakład Usług Administracyjno-Gospodarczych;
Plac Trzech Krzyży 3/5 ; 00-507 Warszawa ; tel. (022) 693-58-75, fax. 693-40-42 ;
osoby do kontaktów: Edyta Ajdys tel. 693-53-33;
Agnieszka Fabisiak tel. 693-42-88.

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Opis zamówienia: Dostawa artykułów promocyjnych Sektorowego Programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 2. Wspólny słownik zamówień (CPV): 74422000-3
 3. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
 4. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
 5. Wielkość lub zakres zamówienia: Wielkość zamówienia powyżej 6.000 euro.
 6. Termin wykonania zamówienia: 35 dni od podpisania umowy.

III: WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny ich spełniania jest określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
 2. Wadium – niewymagalne.

IV: TRYBY

 1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

  Cena - 50% Jakość - 40% Projekt graficzny - 10%

V: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem jak w rozdz. I, lok. 29.
 2. Wnioski i oferty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesłać na adres jak w rozdz. I, sekretariat zamawiającego - lok. nr 20.
 3. Uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień dostępne do terminu składania ofert określonego niżej w pkt. 4.
 4. Termin składania ofert: 13.03.2006, godzina 10:00.
 5. Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 6. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 13.03.2006, godzina 10:30, adres jak wyżej w rozdz. I, lok. nr 29 lub 25.
 7. Data zamieszczenia ogłoszenia: 17.02.2006 r.
 8. Numer sprawy: DNR/EA/294/06