Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
00 - 834 Warszawa
ul. Pańska 81/83
faks: (022) 432 86 20

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze zmianami
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 60 000 euro na:

Usługi publikacji ogłoszeń prasowych
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP),
w terminie: marzec 2006 r. - marzec 2007 r.

CPV: 74410000-6

Zmiana terminu składania ofert

Oferty można składać do 2 marca 2006 r., do godziny 12.00. W związku z powyższym zmianie ulega cz. XV Otwarcie ofert. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, 2 marca 2006 r. roku o godzinie 12.30 sala 165.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

I. Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2007 r.

II. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

III. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Zespół Komunikacji Wewnętrznej i Promocji
pani Justyna Domańska
tel. (022) 432 80 80, 432 71 45, 432 71 42
00-834 Warszawa, ul. Pańska 81/83,

a także na podstawie pisemnego zgłoszenia przesłanego pocztą tradycyjną pod adres Zamawiającego, faksem (022) 432 86 20 lub pocztą elektroniczną, wysyłając zgłoszenie pod adres e-mail: justyna_domanska@parp.gov.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna.

Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 2 428,00 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia osiem zł).

IV. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U., Nr 19, poz. 177 ze zmianami), tzn.:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

V. Spośród ofert, które nie zostaną wykluczone, zgodnie z przepisami ustawy oraz nie podlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, kierując się kryteriami: cena brutto publikacji o powierzchni 1 cm² na stronach redakcyjnych i ogłoszeniowych dziennika oraz w jego dodatkach tematycznych, z wyłączeniem stron, których cena odpowiada cenie ogłoszenia na pierwszej stronie dziennika, według oficjalnych stawek podanych w cenniku ogłoszeń dziennika. Waga ceny poszczególnych tytułów prasowych liczona jest zgodnie z poniższą tabelą:Lp Nazwa dziennika Cena netto
1 cm2 PLN
Stawka VAT (%) Cena brutto
1 cm2 PLN
Waga % Iloczyn
ceny brutto
i wagi
1 Gazeta Wyborcza
- strony redakcyjne
      20  
2 Gazeta Wyborcza
- strony ogłoszeniowe
      15  
3 Rzeczpospolita
- strony redakcyjne
      15  
4 Rzeczpospolita
- strony ogłoszeniowe
      10  
5 Gazeta Prawna       15  
6 Puls Biznesu       15  
7 Fakt       10  
8 RAZEM brutto
(suma iloczynów
cen brutto
i wagi z poz. 1-7)
X    

cena oferty = cena brutto Gazeta Wyborcza x waga + cena brutto Rzeczpospolita x waga + cena brutto Gazeta Prawna x waga + cena brutto Puls Biznesu x waga + cena brutto Fakt x waga

VI. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, w Kancelarii.

VII. Termin składania ofert upływa w dniu 27 lutego 2006 r. o godzinie 12.00.

VIII. Termin otwarcia ofert: 27 lutego 2006 r. o godzinie 12.30.

IX. Składając ofertę Wykonawca pozostanie związany jej postanowieniami przez okres 30 dni.


Formularz wniosku o wydanie SIWZ   ( 956,1 kb )     ( 111,8 kb )