Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU1. Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

2. Przedmiot zamówienia: usługi doradcze public relations na potrzeby Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

3. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

6. Wymagany termin realizacji zamówienia: 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.

7. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,

 2. W ciągu ostatnich trzech lat:

  • zorganizowali wielokanałową kampanię informacyjną w mediach (reklama telewizyjna, reklama prasowa, reklama radiowa, outdoor), która poświęcona była jednemu produktowi, oraz

  • wykreowali spójny, jednolity wizerunek co najmniej 5 firm/organizacji, oraz

  • współpracowali przynajmniej z jedną jednostką administracji publicznej.

 3. Dysponują następującymi osobami do realizacji zamówienia:

  • osobą koordynującą działania, która jednocześnie będzie osobą wyznaczoną do kontaktów pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym i która spełnia wszystkie wymienione niżej wymagania, czyli posiada minimum 3 letnie doświadczenie w pracy w branży public relations, ma doświadczenie w koordynacji wielokanałowych kampanii reklamowych (czyli kampanii prasowych, telewizyjnych, radiowych, outdoorowych), posiada doświadczenie w koordynacji kreowania spójnych wizerunków firm/organizacji oraz doświadczenie we współpracy przynajmniej z jedną jednostką administracji publicznej (np. doradztwo przy tworzeniu wizerunku ww. jednostki, pomoc w organizacji kampanii reklamowej, pomoc przy opracowaniu materiałów informacyjnych, obsługa konferencji prasowych),

  • co najmniej 2 osobami, z których każda która spełnia wszystkie niżej wymienione wymagania czyli:

   • doświadczenie w prowadzeniu wielokanałowych kampanii reklamowych (czyli kampanii prasowych, telewizyjnych, radiowych, outdoorowych poświęconych temu samemu „produktowi”) dla organizacji lub firm,

   • doświadczenie w kreowaniu wizerunków firm/organizacji,

   • doświadczenie w organizacji konferencji prasowych,

   • doświadczenie w opracowywaniu materiałów promocyjnych takich jak broszury, ulotki, płyty,

   • doświadczenie w redagowaniu tekstów prasowych,

   • doświadczenie w prowadzeniu reklamy BTL.

 4. złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

8. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:

1. Cena 70%
2. Jakość opracowanej strategii działań public relations w celu kreacji wizerunku Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 30%

9. Oferty należy składać do dnia 3 lutego 2006 r. do godz. 10.00

w Sekretariacie Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
– pok. 317, ul. Nowogrodzka 1/3,
00 – 513 Warszawa.

10. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

11. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w

Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, ul. Nowogrodzka 1/3,
00 - 507 Warszawa, pok. 311 lub 313,
lub otrzymać pocztą po uprzednim zgłoszeniu faksem na numer (0 - prefix - 22) 661 02 43.
Bliższych informacji udziela pani Katarzyna Moćko pod numerem telefonu:
(0 - prefix - 22) 661 03 29.