Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. (022) 432 80 80, fax. (022) 432 86 20


Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych ze zmianami
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na:

Na przygotowanie do druku i druk biuletynu EURO-INFO
dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

CPV: 78.18.00.00-2, 78.22.00.00-5

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.12.2006 r.

2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Zespół Euro Info Centre
pani Aneta Kowalska, tel. (022) 432 71 46.
00-834 Warszawa, ul. Pańska 81/83

a także na podstawie pisemnego zgłoszenia przesłanego pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego, faksem (fax: (022) 432 86 20) lub pocztą elektroniczną, wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: a_kowalska@parp.gov.pl

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych to jest:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj:

W ciągu trzech ostatnich lat, a jeśli działają krócej- przez ten okres, drukowali, przez okres co najmniej roku kolorowe czasopismo, przy czym czasopismo to:

  • posiadało własny numer ISSN,
  • było wydawane w pełnych kolorach (4+4)
  • którego min. 10% objętości stanowiły fotografie, rysunki lub wykresy,
  • miało objętość minimum 20 stron,
  • było wydrukowana w nakładzie co najmniej 1.500 egzemplarzy każdy numer
  • zawierało trójwymiarowe infografiki.

2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający nie będzie żądać będzie od Wykonawców wniesienia wadium.

4. Spośród ofert, które nie zostaną wykluczone, zgodnie z przepisami ustawy oraz nie podlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, kierując się następującymi kryteriami:

Kryterium Znaczenie (%)
Cena 100

5. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, w Kancelarii.

6. Termin składania ofert upływa w dniu 10 stycznia 2006 r. o godzinie 11.00.

8. Termin otwarcia ofert: 10 stycznia 2006 r. o godzinie 12.00.

9. Składając ofertę Wykonawca pozostanie związany jej postanowieniami przez okres 30 dni.