Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


EFS    EFS

Przetarg jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
fax: (022) 432 86 20

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych ze zmianami
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na:

Przygotowanie i przeprowadzenie audytu
realizacji projektów pomocy technicznej
Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)

CPV: 74100000-0


PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Zespół Administracyjny
Pani Izabela Meszka,
tel. (022) 432 89 41,
00-834 Warszawa, ul. Pańska 81/83

a także wysyłając zgłoszenie na adres Zamawiającego e-mail: i_meszka@parp.gov.pl lub faksem (fax: (022) 432 86 20).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna.

Wykonawcy nie mają obowiązku wpłaty wadium.

4. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U., Nr 19, poz. 177 ze zmianami), tzn.:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  2. posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Spośród ofert, które nie zostaną wykluczone, zgodnie z przepisami ustawy oraz nie podlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, kierując się następującymi kryteriami:

Kryterium Znaczenie (%)
Cena 100

6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, w Kancelarii.

7. Termin składania ofert upływa w dniu 7 grudnia 2005 r. o godzinie 10.00.

8. Termin otwarcia ofert: 7 grudnia 2005 r. o godzinie 11.00.

9. Składając ofertę Wykonawca pozostanie związany jej postanowieniami przez okres 30 dni.

PYTANIA I ODPOWIEDZI