Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
fax: (022) 432 86 20

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. Nr 19 poz. 177)
ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę
na realizację zamówienia:

Przygotowanie, wykonanie sześciu prezentacji multimedialnych, projektu okładek na płyty CD oraz tłoczenie płyt CD

I. Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż do dnia 20 grudnia od dnia podpisania umowy

II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj.:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. w ciągu ostatnich trzech lat licząc do dnia składania ofert (a przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu) zaprojektowali i wykonali minimum 5 prezentacji multimedialnych wykonanych w technologii FLASH lub Macromedia Director.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

5. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wszyscy Wykonawcy solidarnie odpowiadają za realizowane działania oraz ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia nieodpłatnie można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Zespół Innowacji i Technologii
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
fax: (022) 432 86 20
e-mail: e_skrzypkowska@parp.gov.pl

lub na podstawie zgłoszenia drogą poczta/fax/e-mail zostanie przesłana drogą e-mailową, a w przypadku braku adresu e-mailowego drogą pocztową. W tym celu należy zgłosić się z wnioskiem lub przesłać na powyższy adres wniosek o wydanie/przesłanie SIWZ wg wzoru załączonego do ogłoszenia znajdującego się na stronie www.parp.gov.pl - zakładka „Ogłoszenia/Przetargi”. Wniosek należy wypełnić komputerowo i wydrukować lub przesłać pocztą elektroniczną.

Wszelka korespondencja adresowana do Wykonawców kierowana będzie na adresy (numer faksu lub adres poczty elektronicznej) podane przez Wykonawców we wniosku o przesłanie specyfikacji. W przypadku, gdy adres na który ma być kierowana korespondencja jest inny niż podany we wniosku, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego w formie pisemnej podając adres i pozostałe dane do korespondencji.

IV. Oferty należy składać w sekretariacie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przesłać listownie lub pocztą kurierską do dnia 14 listopada 2005 r., do godziny 11.00 (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego).

Oferta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na poniższy adres

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Zespół Innowacji i Technologii
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

i opatrzona napisem:

Przygotowanie, wykonanie sześciu prezentacji multimedialnych,
projektu okładek na płyty CD oraz tłoczenie płyt CD

V. Informacji udziela:

Pani Ewa Skrzypkowska - Specjalista, tel. (022) 432 85 27, fax. (022) 432 86 20 lub 432 84 64, e-mail: e_skrzypkowska@parp.gov.pl w siedzibie Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30-15:30


Do pobrania:

Wniosek o wydanie/przesłanie SIWZ w formacie Word
( 22,7 kb )