Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
fax: (022) 432 86 20

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze zmianami ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU SZKOLENIOWEGO
DLA REGIONALNEGO CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA
W RAMACH PROJEKTU PHARE 2003/004-379/05.04.06.02
„REGIONALNY PROGRAM WSPARCIA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW”

CPV: 30120000-6, 32321200-1


1. Wymagany termin wykonania zamówienia: w ciągu 1 miesiąca od dnia podpisania umowy. Umowa nie może zostać podpisana później niż do dnia 30 listopada 2005 r.

2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia,
Pani Dominika Bagińska,
tel. (022) 432 85 28,
00-834 Warszawa, ul. Pańska 81/83

a także wysyłając zgłoszenie na adres Zamawiającego e-mail:
zamowieniaisw@parp.gov.pl
lub faksem (fax: (022) 432 86 20)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna.

Wykonawcy nie mają obowiązku wpłaty wadium.

4. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U., Nr 19, poz. 177 ze zmianami), tzn.:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Spośród ofert, które nie zostaną wykluczone, zgodnie z przepisami ustawy oraz nie podlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, kierując się wyłącznie kryterium ceny - waga 100%.

6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, w Kancelarii.

7. Termin składania ofert upływa w dniu 24 października 2005 r. o godzinie 10.00.

8. Termin otwarcia ofert: 24 października 2005 r. o godzinie 11.00.

9. Składając ofertę Wykonawca pozostanie związany jej postanowieniami przez okres 30 dni.