Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
fax: (022) 432 86 20

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze zmianami ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro na:

Przeprowadzenie audytu działań realizowanych w ramach „Małych Inwestycji Infrastrukturalnych” – Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza

CPV: 74.12.12.00-5

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 126 dni (18 tygodni) licząc od dnia podpisania umowy.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Zespół Rozwoju Regionalnego, pani Katarzyna Józefowicz
tel. (022) 432 80 43.
00-834 Warszawa, ul. Pańska 81/83

a także na podstawie pisemnego zgłoszenia przesłanego faksem na nr: (022) 432 84 32.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.000,00 złotych.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Art. 22 ust. 1 Ustawy i nie podlegają wykluczeniu na podstawie, art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.

4.1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w ofercie Wykonawca wskaże do pracy przy realizacji niniejszego zamówienia, co najmniej:

  • 2 ekonomistów/finansistów – każdy z 3-letnim doświadczeniem w zawodzie oraz 2-letnim doświadczeniem w pracy dotyczącej kontroli finansowej i/lub audytorskiej
  • 1 inżyniera – z 3-letnim doświadczeniem w zawodzie (w jednej z branż pokrewnych do rodzajów projektów objętych audytem)

Wyżej wymienieni eksperci powinni wykazać się znajomością zagadnień związanych z programami pomocowymi i/lub Funduszami Strukturalnymi lub dodatkowo Wykonawca powinien zaproponować specjalistę w zakresie programów pomocowych i/lub Funduszy Strukturalnych. W przypadku zaproponowania ekspertów, którzy nie znają języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza.

4.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, w Załączniku nr 10 (zgodnie z zapisem z Rozdziału IX punkt 3.2) należy wykazać doświadczenie w wykonaniu co najmniej 3 usług o zakresie zbliżonym do zadania określonego w SIWZ (audyt finansowy i techniczny) o wartości minimum 200 000,00 PLN każda, z których co najmniej 2 usługi dotyczyły działań współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej lub Funduszy Strukturalnych. Wykazane usługi muszą być poparte dokumentami potwierdzającymi (referencjami), że usługi te zostały wykonane należycie.

4.3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca powinien wykazać w ofercie posiadanie środków finansowych na rachunku bankowym (informacja banku lub wyciąg) lub przedstawić zaświadczenie wystawione przez bank o zdolności kredytowej Wykonawcy w wysokości, co najmniej 100 000,00 PLN w formie zgodnej z zapisem w Rozdziale IX punkt 4.2.

5. Spośród ofert, które nie zostaną wykluczone, zgodnie z przepisami ustawy oraz nie podlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, kierując się następującymi kryteriami:

Kryterium Znaczenie (%)
Zaproponowany w ofercie sposób realizacji zadania, w tym: a), b) i c)
łącznie do 30 pkt
a) opis kolejnych etapów prac i przejrzysta organizacja pracy do 15 pkt
b) rola poszczególnych członków zespołu w realizacji zadań do 10 pkt
c) sposób współdziałania z Zamawiającym i Beneficjentem do 5 pkt
Stopień powiązania harmonogramu działań z opisem kolejnych etapów prac oraz rolą poszczególnych członków zespołu do 20 pkt
oferta cenowa do 50 pkt
SUMA 100

6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, w Kancelarii.

7. Termin składania ofert upływa w dniu 6 grudnia 2005 r. o godzinie 11.00.

8. Termin otwarcia ofert: 6 grudnia 2005 r. o godzinie 12.00.

9. Składając ofertę Wykonawca pozostanie związany jej postanowieniami przez okres 60 dni.