Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
fax: (022) 432 86 20

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze zmianami, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000,00 euro na:

Przeprowadzenie ekspertyzy dotyczącej współpracy
funduszy poręczeniowych z bankami i instytucjami finansowymi

CPV: 73210000-7

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 45 dni od dnia podpisania umowy.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz ofert częściowych.

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
00-834 Warszawa, ul. Pańska 81/83
Zespół Instytucji Finansowych, Pan Janusz Słupek, tel. (022) 432 85 66 lub na podstawie pisemnego zgłoszenia przesłanego faksem na adres Zamawiającego (fax: (022) 432 84 87).

Wniosek o wydanie siwz

4. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 złotych.

5. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
  1. w ciągu ostatnich trzech lat licząc od terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizowali minimum cztery opracowania w zakresie analiz rynku usług finansowych;
  2. dysponują zespołem minimum trzech ekspertów, którzy będą odpowiadać za realizację projektu. W skład zespołu musi wchodzić co najmniej osoba
   (łącznie dla całego zespołu):
   1. posiadająca doświadczenie w zarządzaniu projektem badawczym o podobnym charakterze (sporządzanie analiz rynku),
   2. posiadająca doświadczenie w tematyce usług finansowych.
   Każda ze wskazanych osób musi legitymować się minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym w wybranej dziedzinie (wybranych dziedzinach), wykształceniem minimum średnim oraz w ostatnich trzech latach udziałem w minimum trzech projektach w charakterze i stopniu skomplikowania zbliżonym do niniejszego projektu;
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pzp.Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o dokumenty wymienione w pkt. 6 Specyfikacji, metodą „spełnia-nie spełnia”.

6. Spośród ofert, które nie zostaną wykluczone, zgodnie z przepisami ustawy oraz nie podlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, kierując się następującymi kryteriami:

Kryterium Znaczenie (%)
Kwalifikacje i doświadczenie personelu Do 10 pkt
Sposób doboru funduszy poręczeniowych podlegających badaniu Do 10 pkt
Metodologia przeprowadzenia badania Do 10 pkt
Konspekt materiału końcowego z przeprowadzonej ekspertyzy Do 10 pkt
Cena Do 60 pkt
SUMA 100

7. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, w Kancelarii.

8. Termin składania ofert upływa w dniu 30 września 2005 r. o godzinie 12.00.

9. Termin otwarcia ofert: 30 września 2005 r. o godzinie 13.00.

10. Składając ofertę Wykonawca pozostanie związany jej postanowieniami przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.