Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
fax: (022) 432 86 20

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych ze zmianami
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na:

Przygotowanie i przeprowadzenie badań dotyczących
wspierania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce
w zakresie transferu technologii i innowacyjności

CPV: 74131 (usługi badania rynku)


PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 8 tygodni od daty podpisania umowy.

2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Zespół Programowania i Ewaluacji
pan Arkadiusz Łankowski
tel. (022) 432 87 63
00-834 Warszawa, ul. Pańska 81/83

a także na podstawie pisemnego zgłoszenia przesłanego pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego, faksem (fax: (022) 432 86 20) lub pocztą elektroniczną, wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: a_lankowski@parp.gov.pl
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna.

4. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U., Nr 19, poz. 177 ze zmianami), tzn.:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Spośród Wykonawców, którzy nie zostaną wykluczeni oraz ofert nie podlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, kierując się następującymi kryteriami:

Kryterium Znaczenie (%)
Cena 0-40
Techniczna propozycja badania 0-50
Harmonogram 0-10

6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, w Kancelarii.

7. Termin składania ofert upływa w dniu 12 września 2005 r. o godzinie 9.30 (w przypadku wysłania oferty pocztą decyduje termin dotarcia przesyłki do siedziby PARP).

8. Termin otwarcia ofert: 12 września 2005 r. o godzinie 14.00, pok. 347.

9. Składając ofertę Wykonawca pozostanie związany jej postanowieniami przez okres 30 dni.


Pliki do pobrania:

SIWZ kb kb
Opis przedmiotu zamówienia kb kb
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych kb kb
Wzór harmonogramu działań kb kb
Wzór życiorysu zawodowego kb kb
Wzór kosztorysu kb kb
Wzór umowy kb kb
Załącznik do umowy - Opis przedmiotu zamówienia kb kb
Załącznik do umowy - Harmonogram prac kb kb
Załącznik do umowy - Kosztorys kb kb
Wzór Pełnomocnictwa kb kb

PYTANIA I ODPOWIEDZI