Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


Wyniki postępowania prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

„Kompleksowe zaprojektowanie, instalacja oraz wdrożenie informatycznego systemu finansowo - księgowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości”


Informujemy, że ze względu na to, że wszystkie złożone w postępowaniu oferty zawierały cenę znacznie przekraczającą kwotę, jaką Zamawiający zamierzał i może w chwili obecnej przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i w związku z tym nie mógłby żadnemu z Wykonawców udzielić powyższego zamówienia, Zamawiający stwierdził, że wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym (zarówno Zamawiającego jak i Wykonawców), czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Biorąc pod uwagę powyższe na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 6) ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający zdecydował unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym dalsza ocena ofert, a więc i prezentacje proponowanego systemu w siedzibie Zamawiającego stały się niezasadne i zostały odwołane.

Jednocześnie informujemy, że w niedalekiej przyszłości Zamawiający ponownie uruchomi postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i wdrożenie systemu finansowo-ksiegowego dla PARP.