Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. (022) 432 80 80, fax. (022) 432 86 20Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze zmianami
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na:

Odbiór i dostarczenie do siedziby
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
weksli oraz deklaracji wekslowych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
- Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - działanie 2.1. i 2.3.

CPV: 60116000-4 (Specjalne usługi przewozowe) 1. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 28 lutego 2007 r.


 2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.


 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego:

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Zespół Administracyjny
  pani Izabela Meszka
  tel. (022) 432 89 41.
  00-834 Warszawa, ul. Pańska 81/83

  a także na podstawie pisemnego zgłoszenia przesłanego pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego, faksem (fax: (022) 432 86 20) lub pocztą elektroniczną, wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: i_meszka@parp.gov.pl

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna.


 4. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U., Nr 19, poz. 177 ze zmianami), tzn:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,


  2. posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,


  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,


  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


 5. Spośród ofert, które nie zostaną wykluczone, zgodnie z przepisami ustawy oraz nie podlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, kierując się następującymi kryteriami:

  Kryterium Znaczenie (%)
  Cena 100


 6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, w Kancelarii.


 7. Termin składania ofert upływa w dniu 22 czerwca 2005 r. o godzinie 11.00.


 8. Termin otwarcia ofert: 22 czerwca 2005 r. o godzinie 12.00.


 9. Składając ofertę Wykonawca pozostanie związany jej postanowieniami przez okres 30 dni.