Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
fax: (022) 432 86 20

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze zmianami
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na:

Przygotowanie i przeprowadzenie audytu
realizacji projektów w ramach programu PHARE PL0003.12.02
Krajowe Instrumenty Rozwoju Eksportu

CPV: 74100000-0
(Usługi prawa, księgowości, audytu, działalności gospodarczej, zarządzania i podobne)PYTANIA I ODPOWIEDZI


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w tekście SIWZ na “Przygotowanie i przeprowadzenie audytu realizacji projektów w ramach programu PHARE PL0003.12.02 Krajowe Instrumenty Rozwoju Eksportu” wystąpiła oczywista omyłka w pkt. VII „ Opis kryteriów” ppkt. 3:

„W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów – 60 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto wszystkich audytów, a każda następna według poniższego wzoru:

liczba punktów oferty badanej = cena najniższa x 60 pkt. / cena oferty badanej

W związku z powyższym pkt. VII ppkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów – 60 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto audytu, a każda następna według poniższego wzoru:

liczba punktów oferty badanej = cena najniższa x 60 pkt. / cena oferty badanej”

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy.

2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Zespół Administracyjny, pani Izabela Meszka
tel. (022) 432 89 41
00-834 Warszawa, ul. Pańska 81/83

a także na podstawie pisemnego zgłoszenia przesłanego pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego, faksem (fax: (022) 432 86 20) lub pocztą elektroniczną, wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: i_meszka@parp.gov.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna.

4. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U., Nr 19, poz. 177 ze zmianami), tzn.:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawca przeprowadzający audyt powinien być bezstronny i nie związany w żaden sposób z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Regionalnymi Instytucjami Finansującymi i audytowanymi firmami - beneficjentami programu. Wskazane jest ponadto, aby audytor wykazał doświadczenie w zakresie audytu firm sektora MSP oraz audytu dotacji finansowanych z programu Phare.

5. Spośród ofert, które nie zostaną wykluczone, zgodnie z przepisami ustawy oraz nie podlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, kierując się następującymi kryteriami:

Kryterium Znaczenie (%)
Szczegółowa metodologia prowadzenia audytu 40
Cena brutto audytu 60
Suma 100

6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, w Kancelarii.

7. Termin składania ofert upływa w dniu 27 czerwca 2005 r. o godzinie 12.00.

8. Termin otwarcia ofert: 27 czerwca 2005 r. o godzinie 13.00.

9. Składając ofertę Wykonawca pozostanie związany jej postanowieniami przez okres 30 dni.

PYTANIA I ODPOWIEDZI