Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. (022) 432 80 80, fax. (022) 432 86 20działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000 EUR na:

PRZYGOTOWANIE DO DRUKU I DRUK PUBLIKACJI
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CPV: 78110000-1, 78220000-5


Przedmiotem zamówienia jest:

 • graficzne i techniczne opracowanie oraz druk 25 publikacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • korekta (z wyjątkiem publikacji obcojęzycznych) językowa i stylistyczna w/w publikacji,
 • przygotowanie projektów okładek i przygotowanie projektów stron tytułowych i redakcyjnych,
 • dostawa publikacji,
 • przygotowanie i dostawa wersji elektronicznej wydanej publikacji.

Wymagany termin wykonania zamówienia: 30 grudnia 2005 r.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
00-834 Warszawa
ul. Pańska 81/83
tel. (022) 432 80 80

A także na podstawie pisemnego zgłoszenia przesłanego na adres Zamawiającego lub pocztą elektroniczną a_szewczyk@parp.gov.pl.

Informacji udzielają:

 1. Andrzej Szewczyk tel. (0-22) 432 86 41, a_szewczyk@parp.gov.pl
 2. Michał Polański tel. (0-22) 432 86 42, m_polanski@parp.gov.pl

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych to jest:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj:
   • w ciągu trzech ostatnich lat, a jeśli czas działalności jest krótszy- w tym okresie, wydrukowali co najmniej 10 publikacji, przy czym każda z tych publikacji: posiadała własny numer ISBN, była wydrukowana co najmniej w nakładzie 500 egzemplarzy.
   • w ciągu trzech ostatnich lat a jeśli czas działalności jest krótszy- w tym okresie prowadzili prace związane ze składem co najmniej 10 publikacji posiadających numer ISBN i min. 5% objętości każdej z tych publikacji stanowiły wykresy lub tabele lub mapki,
 2. do wykonania prac związanych z korektą publikacji oddelegują co najmniej dwie osoby, które prowadziły prace związane z korektą (językową, stylistyczną, interpunkcyjną) w odniesieniu do min. 5 publikacji posiadających numer ISBN, każda z tych osób, w ciągu dwóch ostatnich lat prowadziła prace związane ze składem co najmniej 10 publikacji posiadających numer ISBN i min. 5% objętości każdej z tych publikacji stanowiły wykresy lub tabele lub mapki.
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający żądać będzie od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4 000 złotych (słownie: cztery tysiące złotych).

Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców, którzy nie zostaną wykluczeni zgodnie z przepisami ustawy, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, kierując się następującymi kryteriami:

Lp Kryterium Waga
1. Cena 100%

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
ul. Pańska 81/83,
00-834 Warszawa,
w Kancelarii.

Termin składania ofert upływa w dniu 23 sierpnia 2005 r. o godzinie 12:00.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 23 sierpnia 2005 r.
o godzinie 12.30.

Składając ofertę Wykonawca pozostanie związany jej postanowieniami przez okres 60 dni.

Ogłoszenie dotyczące zamówienia zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 31 maja 2005 r.