Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


EFS


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA


Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, dnia 31 stycznia 2005 unieważniono przetarg na realizację projektu „Ogólnopolski program szkoleń w zakresie ochrony środowiska”. Powody unieważnienia przetargu są następujące:

  • wewnętrzna sprzeczność w § 18 ust. 1 pkt 3 ppkt 1 lit. a, § 18 ust. 1 pkt 3 ppkt 2 lit. a, § 18 ust. 1 pkt 3 ppkt 3 lit. a oraz § 18 ust. 1 pkt 3 ppkt 4 lit. a specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  • kryteria oceny ofert określone w § 18 ust. 1 pkt 3 ppkt 2 lit. b, § 18 ust. 1 pkt 3 ppkt 3 lit. b, § 18 ust. 1 pkt 3 ppkt 4 lit. b specyfikacji są nieuzasadnione w kontekście wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia;
  • termin wniesienia wadium określony w § 12 ust. 6 specyfikacji jest niezgodny z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, ze zm.);
  • opis przedmiotu zamówienia nie spełnia wymagań określonych w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie informujemy, że należy oczekiwać wkrótce ogłoszenia kolejnego przetargu na realizację projektu „Ogólnopolski program szkoleń w dziedzinie ochrony środowiska”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi

Niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA).

I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

1. OFICJALNA NAZWA I ADRES INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83,
00-834 Warszawa,
Telefon + 48 22 432 80 80; Faks, + 48 22 432 86 20
biuro@parp.gov.pl
http://www.parp.gov.pl
Osoba do kontaktu:
Pan Ludomir Bogacz l_bogacz@parp.gov.pl

2. ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Taki jak w pkt 1

3. ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DOKUMENTACJE

Taki jak w pkt 1

4. ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Taki jak w pkt 1.

5. RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIĄJACEJ
Szczebel centralny

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1 OPIS

1.1 Rodzaj zamówienia na roboty budowlane (w przypadku zamówienia na roboty budowlane)
1.2 Rodzaj zamówienia na dostawy (w przypadku zamówienia na dostawy)
1.3 Rodzaj zamówienia na usługi (w przypadku zamówienia na usługi)
Kategoria usług 80
1.4 Czy jest to umowa ramowa?
NIE
1.5 Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Ogólnopolski program szkoleń w zakresie ochrony środowiska

1.6 Opis/przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkolenia w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego - realizacja projektu "Ogólnopolskiego programu szkoleń w zakresie ochrony środowiska", finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Działanie 2.3 Schemat B. Projekt obejmuje dwa komponenty: szkolenia zapoznające kadrę zarządzającą MŚP z wymaganiami wynikającymi z regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz szkolenia dostarczające kadrze MŚP wiedzy i umiejętności niezbędnych do kierowania procesami przygotowania i wdrożenia Systemów Zarządzania Środowiskowego (SZS).

Celem pierwszego komponentu jest pomoc przedsiębiorstwom (poprzez doskonalenie kadr) w adaptacji do zmieniającego się otoczenia prawnego. Szkolenia informacyjne dotyczyć będą głównych obowiązków wynikających z regulacji prawnych: uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych, przygotowywania ocen oddziaływania na środowisko, wypełniania standardów emisji z instalacji, prowadzenia gospodarki odpadami, uzyskiwania pozwoleń sektorowych i ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Będą to również szkolenia na temat pozyskiwania środków ERDF na inwestycje w ochronę środowiska oraz przygotowujące kadrę zarządzającą do korzystania z pomocy doradczej konsultantów w toku przygotowywania inwestycji pro - ekologicznych.

Celem drugiego komponentu jest promowanie wśród MŚP systemów zarządzania środowiskowego (ISO 14001, EMAS) i ułatwianie kadrze wdrażania tych systemów - w tym przygotowanie ramowych programów wdrażania SZS. Przeprowadzone zostaną dwie tury szkoleń. W pierwszej turze przeszkolona zostanie kadra zarządzająca MŚP oraz pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością SZJ. Druga tura szkolenia adresowana jest do tych MŚP, które zdecydowały się wprowadzić system zarządzania środowiskowego. W wyniku realizacji projektu ma zostać przeszkolonych co najmniej 13 560 osób.

1.7 Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług
Szkolenia odbywać się będą we wszystkich 16 województwach. 1.8 Nomenklatura
1.8.1 Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
1.8.2 Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC)
CPC - 92900
1.9 Podział zamówienia na części

NIE
1.10 Czy dopuszcza się przedstawianie wariantów?
NIE

2 WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

2.1 Całkowita wielkość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Zakres zamówienia obejmuje:

- szkolenia z zakresu regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska, obejmujące tematykę związaną z pozwoleniami zintegrowanymi, gospodarowaniem odpadami, systemem opłat produktowych i depozytowych, ocenami oddziaływania na środowisko, standardami emisyjnymi gazów i pyłów, systemem opłat za użytkowanie środowiska (dla co najmniej 9600 osób);
- szkolenia na temat pozyskiwania środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na inwestycje w ochronę środowiska oraz przygotowujące kadrę zarządzającą przedsiębiorstw do korzystania z pomocy doradczej konsultantów w toku przygotowywania inwestycji pro-ekologicznych (dla co najmniej 1920 osób);
- szkolenia z zakresu zarządzania środowiskowego, obejmujące tematykę związaną z systemami zarządzania środowiskowego według norm ISO 14001 i EMAS i z wdrażaniem systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie (dla co najmniej 960 osób).

2.2 Opcje (o ile dotyczy). Opis i moment, w którym mogą być wykorzystane (o ile możliwe)

3 CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data zakończenia 30/06/2007

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1 WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

1.1 Wymagane wadia i gwarancje

Wadium w wysokości 100 000 (sto tysięcy) złotych oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny brutto podanej w ofercie najkorzystniejszej.

1.2 Główne warunki finansowania i płatności i/lub odwołanie do odpowiednich przepisów Zapłata następować będzie w formie następujących płatności:
- pierwszej płatności; - płatności okresowych; - płatności końcowej.

1.3 Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia
2 WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1 Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonania zamówienia,
- w ciągu trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, samodzielnie wykonali usługę szkoleniową, której wartość określona w umowie wyniosła co najmniej 1.000.000 (milion) złotych, lub działając wspólnie z innymi podmiotami wykonali usługę szkoleniową, w której wykonaniu ich udział wyniósł co najmniej 1.000.000 (milion) złotych,
- dysponują osobami, które będą w Projekcie pełnić funkcje, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 900 000 (dziewięćset tysięcy) złotych lub uzyskali w ostatnim roku obrotowym obroty w wysokości nie mniejszej niż 7 400 000 (siedem milionów czterysta tysięcy) złotych,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.1.1 Stan prawny - wymagane dokumenty

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów, o których mowa w tiret 1 lub 2
- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

2.1.2 Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty

- informacja banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 900 000 (dziewięćset tysięcy) złotych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, lub
- sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinia o badanym sprawozdaniu albo w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty za okres ostatniego roku obrotowego

2.1.3 Zdolność techniczna - wymagane dokumenty

- wykaz osób, które będą w Projekcie pełnić funkcje, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wraz z życiorysami zawodowymi tych osób, zgodnie ze wzorem zawartym w Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług szkoleniowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z załączonymi referencjami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie

3 SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
3.1 Czy świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu?

NIE
3.2 Czy osoby prawne będą zobowiązane do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia?
TAK

IV: PROCEDURA

1 Rodzaj procedury
Otwarta
1.1 Czy wybrano już kandydatów? (tylko w odniesieniu do procedury negocjacyjnej i jeśli dotyczy)
1.2 Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej
1.3 Wcześniejsze publikacje dotyczące tego samego zamówienia
1.3.1 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia

Numer ogłoszenia w spisie Dz.U. 2004 /S 176 - 150942 z dne 09 / 09 / 2004
1.3.2 Inne wcześniejsze publikacje
1.4 Przewidywana liczba dostawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert


2 KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem:
Kryteria jak niżej:
1: ocena organizacji i metodyki wdrożenia projektu - 30%
2: ocena kluczowych ekspertów - 25 %
3: ocena doświadczenia Wykonawcy - 25 %
4: cena - 20%

3 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
3.1 Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiającą
3.2 Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych

Dostępne do 07 / 02 / 2005
Warunki i sposób płatności :
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 218) lub za zaliczeniem pocztowym.

3.3 Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
07 / 02 / 2005, godzina 10

3.4 Wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów
3.5 Język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski
3.6 Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
3.7 Warunki dotyczące otwierania ofert
3.7.1 Osoby upoważnione do obecności podczas otwierania ofert
3.7.2 Data, godzina i miejsce

07 / 02 / 2005, godzina 12, siedziba Zamawiającego (sala 161.1)

VI: INNE INFORMACJE

1 CZY PUBLIKACJA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA JEST NIEOBOWIĄZKOWA?
NIE

2 O ILE DOTYCZY, WSKAZAĆ, CZY ZAMÓWIENIE MA CHARAKTER POWTARZAJĄCY SIĘ ORAZ PODAĆ PRZYBLIŻONE TERMINY PUBLIKACJI KOLEJNYCH OGŁOSZEŃ

3 CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE SRODKÓW UE?
TAK, projekt realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 2.3 Schemat B. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.
4 INFORMACJE DODATKOWE

5 DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA DO DZ. U. WE
13 / 12 / 2004