Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


EFS


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA


Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 1 lutego unieważniono przetarg na realizację projektu „Inwestycja w kadry”. Powody unieważnienia przetargu są następujące:

  • wewnętrzna sprzeczność w § 18 ust. 1 pkt 3 ppkt 1 lit. a, § 18 ust. 1 pkt 3 ppkt 2 lit. a, § 18 ust. 1 pkt 3 ppkt 3 lit. a oraz § 18 ust. 1 pkt 3 ppkt 4 lit. a specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  • kryteria oceny ofert określone w § 18 ust. 1 pkt 3 ppkt 2 lit. b, § 18 ust. 1 pkt 3 ppkt 3 lit. b, § 18 ust. 1 pkt 3 ppkt 4 lit. b specyfikacji są nieuzasadnione w kontekście wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia;
  • termin wniesienia wadium określony w § 12 ust. 6 specyfikacji jest niezgodny z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, ze zm.);
  • opis przedmiotu zamówienia nie spełnia wymagań określonych w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie informujemy, że wkrótce należy oczekiwać ogłoszenia kolejnego przetargu na realizację projektu „Inwestycja w kadry”.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi

Niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA).

I. INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

1. OFICJALNA NAZWA I ADRES INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83,
00-834 Warszawa,
Telefon + 48 22 432 80 80; Faks, + 48 22 432 86 20
biuro@parp.gov.pl
http://www.parp.gov.pl
Osoba do kontaktu:
Pan Ludomir Bogacz l_bogacz@parp.gov.pl

2. ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Taki jak w pkt 1

3. ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DOKUMENTACJE

Taki jak w pkt 1

4. ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Taki jak w pkt 1.

5. RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIĄJACEJ
Szczebel centralny

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1 OPIS
1.1 Rodzaj zamówienia na roboty budowlane (w przypadku zamówienia na roboty budowlane)
1.2 Rodzaj zamówienia na dostawy (w przypadku zamówienia na dostawy)
1.3 Rodzaj zamówienia na usługi (w przypadku zamówienia na usługi)

Kategoria usług 80
1.4 Czy jest to umowa ramowa?
NIE
1.5 Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Inwestycja w kadry

1.6 Opis/przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkolenia w zakresie promocji kształcenia pracowników i współpracy instytucji szkoleniowych z przedsiębiorstwami - realizacja projektu "Inwestycja w kadry", finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 2.3 Schemat B.

Celem projektu jest profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach i podniesienie wiedzy kadry zarządzającej MŚP w zakresie nowoczesnych metod planowania szkoleń, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania kompetencjami oraz stworzenie trwałych mechanizmów współpracy instytucji szkoleniowych i środowiska pracodawców. W ramach projektu zaplanowano dwa powiązane ze sobą pakiety działań. Pierwszy, adresowany jest do kadr zarządzających zasobami ludzkimi w MŚP. Ma on na celu zainteresowanie szefów i menadżerów MŚP nowoczesnymi metodami zarządzania kapitałem ludzkim w firmach i przekazanie im praktycznej wiedzy na temat tworzenia planów rozwoju zawodowego pracowników oraz umiejętności skutecznego korzystania z oferty instytucji szkoleniowych (jak i gdzie szukać ofert, jak oceniać dostępne oferty, itp.). Drugi pakiet działań adresowany jest do instytucji szkoleniowych - publicznych i niepublicznych Celem tych działań jest upowszechnienie metod i technik zapewniających wysoką jakość szkoleń, a także upowszechnienie wzorów dobrych praktyk w tej dziedzinie. Ważnym elementem projektu jest upowszechnienie i utrwalenie mechanizmów współpracy instytucji szkoleniowych ze środowiskiem pracodawców, służącej m.in. rozpoznawaniu i promowaniu potrzeb w zakresie rozwoju zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach, dopasowywaniu oferty szkoleniowej do zmieniających się potrzeb firm, itp.

Projekt adresowany jest do dwóch kategorii ostatecznych beneficjentów: do przedsiębiorstw sektora MŚP z terenu całego kraju oraz do instytucji szkoleniowych. W ścieżce działań skierowanych do MŚP przeprowadzone zostaną szkolenia adresowane do osób zarządzających zasobami ludzkimi w firmach (właścicieli, prezesów, dyrektorów, kierowników komórek ds. kadr, itp.).

1.7 Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług
Cała Polska

1.8 Nomenklatura
1.8.1 Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80422200
1.8.2 Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC)
CPC: 92310-92900
1.9 Podział zamówienia na części
NIE
1.10 Czy dopuszcza się przedstawianie wariantów?
NIE

2 WIELKOSC LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

2.1 Całkowita wielkość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Zakres zamówienia obejmuje:

  • przeszkolenie co najmniej 7500 osób zarządzających zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach; podczas trzydniowych szkoleń uczestnicy otrzymają wiedzę na temat nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi oraz korzyści płynących z wdrażania programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach; program szkoleń będzie również zawierał praktyczne informacje dotyczące tego jak efektywnie i skutecznie tworzyć plany rozwoju zawodowego pracowników oraz jak w tym zakresie efektywnie współpracować z instytucjami szkoleniowymi (jak i gdzie szukać ofert, jak oceniać dostępne oferty, etc.);
  • przeszkolenie co najmniej 400 wewnętrznych doradców ds. szkoleń z organizacji pracodawców; uczestnicy podczas trzydniowych szkoleń zostaną przygotowani do pełnienia funkcji doradców ds. szkoleń działających wewnątrz środowiska pracodawców ułatwiających współpracę pomiędzy sektorem instytucji szkoleniowych i sektorem MŚP;
  • przeprowadzenie konferencji dla co najmniej 2000 przedstawicieli z 1000 instytucji szkoleniowych; podczas konferencji promowane będą dobre praktyki i standardy w zakresie przygotowania, realizacji i oceny programów szkoleniowych w sferze doskonalenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem takich mechanizmów, jak: rozpoznanie potrzeb klienta, dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klienta, ocena skuteczności i efektywności prowadzonych szkoleń.

2.2 Opcje (o ile dotyczy). Opis i moment, w którym mogą być wykorzystane (o ile możliwe)

3 CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Data zakończenia 31/12/2007

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1 WARUNKI DOTYCZACE ZAMÓWIENIA
1.1 Wymagane wadia i gwarancje
Wadium w wysokości 200 000 (dwieście tysięcy) złotych. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny brutto podanej w ofercie najkorzystniejszej.

1.2 Główne warunki finansowania i płatności i/lub odwołanie do odpowiednich przepisów
Zapłata nastąpi w formie następujących płatności:
- pierwszej płatności;
- płatności okresowych (kwartalnych);
- płatności końcowej.

1.3 Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia

2 WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1 Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonania zamówienia,
- w ciągu trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, samodzielnie wykonali usługę szkoleniową, której wartość określona w umowie wyniosła co najmniej 1 000 000 (milion) złotych, lub działając wspólnie z innymi podmiotami wykonali usługę szkoleniowa, w której wykonaniu ich udział wyniósł co najmniej 1 000 000 (milion) złotych,
- dysponują osobami, które będą w Projekcie pełnić funkcje, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000 (milion pięćset tysięcy) złotych lub uzyskali w ostatnim roku obrotowym obroty w wysokości nie mniejszej niż 12 600 000 (dwanaście milionów sześćset tysięcy) złotych,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.1.1 Stan prawny - wymagane dokumenty

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów, o których mowa w tiret 1 lub 2
- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

2.1.2 Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty

- informacja banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000 (milion pięćset tysięcy) złotych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub
- sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinia o badanym sprawozdaniu albo w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty za okres ostatniego roku obrotowego

2.1.3 Zdolność techniczna - wymagane dokumenty

- wykaz osób, które będą w Projekcie pełnić funkcje, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wraz z życiorysami zawodowymi tych osób, zgodnie ze wzorem zawartym w Formularzu Oferty
- wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług szkoleniowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z załączonymi referencjami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie

3 SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZACE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

3.1 Czy świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu?
NIE

3.2 Czy osoby prawne będą zobowiązane do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia?
TAK

IV: PROCEDURA

1 Rodzaj procedury
Otwarta

1.1 Czy wybrano już kandydatów?

1.2 Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej

1.3 Wcześniejsze publikacje dotyczące tego samego zamówienia

1.3.1 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia

Numer ogłoszenia w spisie Dz.U. 2004 /S 176 - 150942 z dne 09 / 09 / 2004

1.3.2 Inne wcześniejsze publikacje

1.4 Przewidywana liczba dostawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert (o ile dotyczy)

2 KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem:
Kryteria jak niżej:
1: ocena organizacji i metodyki wdrożenia projektu - 30%
2: ocena kluczowych ekspertów - 25 %
3: ocena doświadczenia Wykonawcy - 25 %
4: cena - 20%

3 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

3.1 Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

3.2 Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych

Dostępne do 14 / 02 / 2005
Warunki i sposób płatności
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 218) lub za zaliczeniem pocztowym.

IV.3.3 Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

14 / 02 / 2005 godz. 10.00

3.4 Wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów

3.5 Język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski

3.6 Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

3.7 Warunki dotyczące otwierania ofert

3.7.1 Osoby upoważnione do obecności podczas otwierania ofert

3.7.2 Data, godzina i miejsce


14 / 02 / 2005, godzina 12.00, siedziba Zamawiającego (sala 161.1)

VI: INNE INFORMACJE

1 CZY PUBLIKACJA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA JEST NIEOBOWIAZKOWA?
NIE

2 O ILE DOTYCZY, WSKAZAĆ, CZY ZAMÓWIENIE MA CHARAKTER POWTARZAJĄCY SIE ORAZ PODAĆ PRZYBLIŻONE TERMINY PUBLIKACJI KOLEJNYCH OGŁOSZEŃ

3 CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE?

TAK, projekt realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 2.3 Schemat B. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

4 INFORMACJE DODATKOWE

5 DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA DO DZ. U. WE
13 / 12 / 2004