Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
fax: (022) 432 86 20

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze zmianami
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na:

Projekt, druk i dystrybucja plakatów promujących
Sektorowy Program Operacyjny
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
zwanych dalej plakatami.

CPV: 78240000-1 Usługi drukowania i dystrybucji.

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 27 grudnia 2004 r.

2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Zespół Informacji i Promocji
– Sekcja Koordynacji Polityki Informacyjnej –
pan Marcin Wojciechowski,
tel. (022) 432 71 53.
00-834 Warszawa
ul. Pańska 81/83

a także na podstawie pisemnego zgłoszenia przesłanego pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego, faksem (fax: (022) 432 86 20) lub pocztą elektroniczną, wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: m_wojciechowski@parp.gov.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna.

4. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U., Nr 19, poz. 177 ze zmianami), tzn.:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Spośród ofert, które nie zostaną wykluczone, zgodnie z przepisami ustawy oraz nie podlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, kierując się następującymi kryteriami:

Kryterium Znaczenie (%)
Cena 70
Ocena techniczna próbek prac (załączonych ulotek) 30

6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, w Kancelarii.

7. Termin składania ofert upływa w dniu 7 grudnia 2004 r. o godzinie 14:30.

8. Składając ofertę Wykonawca pozostanie związany jej postanowieniami przez okres 30 dni.

PYTANIA I ODPOWIEDZI