Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
tel. (22) 432 80 80,
fax. (22) 432 86 20; 432 84 04

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. Nr 19 poz. 177 ze zm.)
ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 60.000,- EUR
na realizację zamówienia:

Przeprowadzenie badania prawidłowości
wykorzystania dotacji na dokapitalizowanie
funduszy pożyczkowych i poręczeniowych

CPV 74121200-5

1. Termin realizacji zamówienia: 15 kwietnia 2005 r.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie badania prawidłowości wykorzystania dotacji na dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych oraz oceny sposobu realizacji umów o udzielenie dotacji na powiększenie kapitału funduszy zawartych przez Agencję w latach 2001-2003.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:
  1. działa na rynku usług audytorskich, konsultingowych, doradczych lub finansowych, co najmniej 2 lata i w tym okresie zrealizował co najmniej 7 zamówień o porównywalnym do niniejszego zakresie,
  2. do wykonania zamówienia oddelegują zespół składający się z co najmniej 5 ekspertów dysponujących co najmniej 2-letnim doświadczeniem oraz odpowiednią wiedzą w zakresie:
   • zagadnień audytorskich, ekonomicznych, finansowych, prawnych,
   • specyfiki działania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych lub innych instrumentów finansowych w oparciu o wcześniej prowadzone usługi lub doradztwo świadczone na rzecz podmiotów (instytucji finansowych lub około biznesowych) działających na rzecz wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie dostarczania zewnętrznych źródeł finansowania,
   • opracowywania publikacji, poradników nt. zagadnień ekonomicznych.
 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia nieodpłatnie można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Zespół Instytucji Finansowych
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83

lub otrzymać drogą elektroniczną po przesłaniu zapotrzebowania z podaniem:

- nazwy i dokładnego adresu firmy,
- numeru telefonu oraz faksu
- nazwiska osoby do kontaktów
na e-mail: j_slupek@parp.gov.pl

5. Wyjaśnień udziela:

w sprawach procedury przetargowej:

Pan Janusz Słupek
Tel. 022 432 85 66
j_slupek@parp.gov.pl

6. Termin i miejsce składania ofert: 26 listopada 2004 godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.

7. Termin otwarcia ofert: 26 listopada 2004 godz. 13.00.

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

10. Kryteria oceny ofert:

Cena 35 %
Proponowany schemat analizy stanu realizacji umów z dokapitalizowanymi funduszami 10 %
Proponowany schemat analizy potencjału technicznego dokapitalizownego funduszu 10 %
Proponowany schemat analizy potencjału organizacyjnego dokapitalizowanego funduszu 10 %
Proponowana procedura i zakres kontroli aktywności prowadzonej działalności przez dokapitalizowane fundusze 15 %
Proponowany schemat analizy procedury udzielania pożyczek/poręczeń przez dokapitalizowane fundusze 10 %
Proponowany harmonogram i zakres wizyt monitorujących u beneficjentów 5 %
Proponowany konspekt raportów z przeprowadzonego badania, w szczególności konspekt raportu zbiorczego oraz konspekt raportu indywidualnego 5 %

11. Wadium:

Wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.