Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
fax: (022) 432 86 20

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000 EUR na:

Opracowanie i wdrożenie
Zintegrowanego Systemu Informatycznego
Zarządzania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

CPV: 72.26.30.00, 72.26.80.00, 72.24.00.00, 80.42.00.00, 80.42.10.00

Przedmiotem zamówienia jest:

 • Wdrożenie systemu wpierającego procesy finansowo - księgowe, sprawozdawczości, monitoringu realizacji budżetów, planowania rzeczowo - finansowego oraz zarządzania mieniem Agencji,
 • Wdrożenie narzędzi informatycznych do modelowania przepływu pracy, elektronicznego obiegu dokumentów wraz z systemem zarządzania dokumentami oraz ich archiwizowania, narzędzi informatycznych do budowy baz danych, a także narzędzi raportujących,
 • Zapewnienie w wymaganym zakresie dostępu do systemu informatycznego PARP przez jednostki zewnętrzne,
 • Opracowanie koncepcji oraz wdrożenie systemu sprawozdawczości i monitorowania działalności funduszy pożyczkowych i poręczeniowych oraz systemu sprawozdawczości Regionalnych Instytucji Finansujących,
 • Migracja ustalonego zakresu danych z obecnie wykorzystywanych systemów informatycznych,
 • Szkolenia.

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od podpisania umowy

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
00-834 Warszawa
ul. Pańska 81/83
tel. (022) 432 80 80

Informacji udzielają:

 1. W zakresie procedury przetargowej:
  Pani Agnieszka Janik tel. (0-22) 432-70-42,
  a_janik@parp.gov.pl
 2. W zakresie merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia:
  Pan Paweł Strojek tel. (0-22) 432-70-55,
  p_strojek@parp.gov.pl

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 2. oddelegują do wykonania zamówienia przynajmniej dwóch ekspertów posiadających kwalifikacje do tworzenia systemów w oparciu o oferowane oprogramowanie systemu workflow,
 3. oddelegują do wykonania zamówienia przynajmniej dwóch ekspertów posiadających kwalifikacje do wdrażania oferowanego systemu finansowo-księgowego w zakresie wymaganym przez Zamawiającego,
 4. w okresie ostatnich dwóch lat tworzyli koncepcje oraz wdrażali systemy typu workflow w administracji publicznej dla minimum 200 użytkowników zarówno z wewnętrznego jak i zewnętrznego otoczenia Zamawiającego.

Zamawiający żądać będzie od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 15 000 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców, którzy nie zostaną wykluczeni zgodnie z przepisami ustawy, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, kierując się następującymi kryteriami:

Lp Kryterium Waga
1. Pełen opis funkcjonalny części systemu odpowiedzialnej za wspomaganie procesów finansowo – księgowych, planowania rzeczowo – finansowego oraz zarządzania mieniem Agencji, Koncepcja wdrożenia oraz konfiguracji systemu w odniesieniu do przedstawionych wymagań. 12 %
2. Zakres tematyczny szkoleń sprecyzowanych w wymaganiach dla systemu wspomagania procesów finansowo – księgowych, planowania rzeczowo – finansowego oraz zarządzania mieniem Agencji. 3 %
3. Opis funkcjonalny Systemu Workflow w odniesieniu do przedstawionych wymagań. 6 %
4. Opis funkcjonalnych narzędzi do budowy baz danych w odniesieniu przedstawionych wymagań 3 %
5. Opis funkcjonalny narzędzi raportujących w odniesieniu przedstawionych wymagań 3 %
6. Zakres tematyczny szkoleń sprecyzowanych w wymaganiach dla systemu workflow, narzędzi do budowy baz danych i narzędzi raportujących. 2 %
7. Konspekt całości systemu sprawozdawczości funduszy pożyczkowych oraz poręczeniowych zgodnie z przedstawionymi wymaganiami, koncepcja zawierająca co najmniej zastosowane narzędzia informatyczne, sposób ich powiązania oraz osiągnięte funkcjonalności w odniesieniu do przedstawionych wymagań 8 %
8. Zakres tematyczny szkoleń sprecyzowanych w wymaganiach dla systemu sprawozdawczości funduszy pożyczkowych oraz poręczeniowych. 2,50 %
9. Koncepcja korzystania przez Regionalne Instytucje Finansujące w niezbędnym zakresie ze Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania wdrożonego w PARP, która powinna zawierać co najmniej zastosowane narzędzia informatyczne, sposób ich powiązania oraz osiągnięte funkcjonalności w odniesieniu do przedstawionych wymagań. 8 %
10. Zakres tematyczny szkoleń w odniesieniu do koncepcji korzystania przez Regionalne Instytucje Finansujące ze Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania wdrożonego w PARP. 2,50 %
11. Metodologia przeprowadzenia migracji danych oraz opis planowanych do zastosowania narzędzi informatycznych. 1,40 %
12. Metodologia realizacji projektu w odniesieniu do przedstawionych wymagań. 2,80 %
13. Proponowane etapy wdrożenia ZSIZ w odniesieniu do metodologii realizacji projektu. 2,80 %
14. Zakres oraz warunki usług gwarancyjnych oraz serwisowych 3 %

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
ul. Pańska 81/83,
00-834 Warszawa,
w Kancelarii.

Termin składania ofert upływa w dniu 25 października 2004 r. o godzinie 12:00.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 25 października 2004 r. o godzinie 12.30.

Składając ofertę Wykonawca pozostanie związany jej postanowieniami przez okres 60 dni.