Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

 
działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na:
 
Przygotowanie do druku (skład), druk i dystrybucję ulotek
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanych dalej publikacjami.

CPV: 78240000-1 Usługi drukowania i dystrybucji.

PYTANIA I ODPOWIEDZI


 1. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 15 grudnia 2004 r.
 2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego:
   
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Zespół Informacji i Promocji – Sekcja Koordynacji Polityki Informacyjnej – pan Marcin Wojciechowski, tel. (022) 432 71 53.
  00-834 Warszawa
  ul. Pańska 81/83
   
  a także na podstawie pisemnego zgłoszenia przesłanego pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego, faksem (fax: (022) 432 86 20) lub pocztą elektroniczną, wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: m_wojciechowski@parp.gov.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna.

 1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone 
  w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U., Nr 19, poz. 177), tzn.: 
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 2. Spośród ofert, które nie zostaną wykluczone, zgodnie z przepisami ustawy oraz nie podlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, kierując się następującymi kryteriami:

Lp.

Kryterium

Znaczenie (%)

1

Cena

50

2

Ocena techniczna próbek prac (załączonych ulotek) 

50

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, 
  w Kancelarii.
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 24 sierpnia 2004 r. o godzinie 15:30.
 3. Składając ofertę Wykonawca pozostanie związany jej postanowieniami przez okres 40 dni.