Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
00-834 Warszawa
ul. Pańska 81/83
tel. (22) 432 80 80, fax. (22) 432 86 20


działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. Nr 19 poz. 177)
ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 60.000,- EUR
na realizację zamówienia nr IT/dz15/08

Opracowanie studium wykonalności
dla Inkubatora Technologicznego Poznańskiego Parku
Naukowo Technologicznego w Poznaniu wraz z raportem
o wpływie na środowisko i biznes planem

położonego w Poznaniu (województwo wielkopolskie).

1. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 14 tygodni od dnia podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
  1. w ciągu ostatnich trzech lat licząc do terminu składania ofert zrealizowali minimum 3 studia wykonalności dotyczące projektów infrastrukturalnych 1;
  2. dysponują zespołem minimum 5 ekspertów, którzy będą odpowiadać za realizację merytorycznych części projektu.
 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: średnioroczne przychody (łącznie Wykonawcy i Partnerów) ze sprzedaży produktów, towarów, usług i materiałów (w przypadku podmiotów prowadzących pełną księgowość) lub średnioroczne przychody z działalności (w przypadku podmiotów nieprowadzących pełnej księgowości) z lat 2001 – 2003 (a przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu ) muszą przekraczać 200 tys. PLN rocznie.
 • Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie za art. 24 ustawy.

1 Nie dotyczy opracowań realizowanych na potrzeby Małych i Średnich Przedsiębiorstwa w ramach programu Phare - Fundusz Grantów Inwestycyjnych

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia nieodpłatnie można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Zespół Działań Bezpośrednich
00-834 Warszawa
ul. Pańska 81/83
fax: (022) 432 86 20
e-mail: m_szafraniec@parp.gov.pl

lub na podstawie zgłoszenia drogą poczta/fax/e-mail zostanie przesłana drogą e-mailową, a w przypadku braku adresu e-mailowego drogą pocztową. W tym celu należy zgłosić się z wnioskiem lub przesłać na powyższy adres wniosek o wydanie/przesłanie SIWZ wg wzoru załączonego do ogłoszenia znajdującego się na stronie www.parp.gov.pl - zakładka „Ogłoszenia/Przetargi”. Wniosek należy wypełnić komputerowo i wydrukować lub przesłać pocztą elektroniczną.
Wszelka korespondencja adresowana do Wykonawców kierowana będzie na adresy (numer faksu lub adres poczty elektronicznej) podane przez Wykonawców we wniosku o przesłanie specyfikacji. W przypadku, gdy adres na który ma być kierowana korespondencja jest inny niż podany we wniosku, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego w formie pisemnej podając adres i pozostałe dane do korespondencji

4. Oferty należy składać w kancelarii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przesłać listownie lub pocztą kurierską do dnia 14 lipca 2004 r., do godziny 10.00 (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego).

Oferta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na poniższy adres

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Zespół Działań Bezpośrednich
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

i opatrzona napisem:

„Opracowanie studium wykonalności dla Inkubatora Technologicznego Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego w Poznaniu wraz z raportem o wpływie na środowisko i biznes planem”
Numer sprawy: IT/dz15/08

5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 14 lipca 2004 r. o godzinie 11.00.

6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie są następujące:

cena 50%
koncepcja realizacji zadania 25%
harmonogram 10%
termin realizacji 15%

7. Informacji udzielają:

 • Pan Dariusz Szymańczak – Kierownik Sekcji,
  tel. (022) 432 83 13, fax. (022) 432 86 20,
  e-mail: d_szymanczak@parp.gov.pl


 • Pan Krzysztof Hofman – Główny Specjalista,
  tel. (022) 432 83 08, fax. 022) 432 86 20,
  e-mail: k_hofman@parp.gov.pl


 • Pan Marek Szafraniec – Asystent,
  tel. (022) 432 84 57, fax 022) 432 86 20,
  e-mail: m_szafraniec@parp.gov.pl

w siedzibie Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30-15:30

Do pobrania: Wniosek o wydanie/przesłanie SIWZ w formacie Word.

Plik: word ( 31,5 kb )  Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa