Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46


ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 000 Euro

Usługi szkoleniowe z zakresu systemów zarządzania jakością
dla konsultantów KSU


PYTANIA I ODPOWIEDZI

W skład dokumentacji dotyczącej przetargu wchodzą:


Warunki udziału w postępowaniu na realizację zamówienia
wraz z załącznikami:
rtf ( 380,6 kb ) pdf ( 184,9 kb )
zal.1 - zdolność do wykonania zamówienia publicznego rtf ( 292,9 kb ) pdf ( 95,0 kb )
zal.2 - wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli rtf ( 11,2 kb ) pdf ( 94,3 kb )
zal3. - wykaz wykonanych podobnych zamówień rtf ( 298,3 kb ) pdf ( 104,1 kb )
zal.4 - wykaz personelu (osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie) rtf ( 297,4 kb ) pdf ( 97,0 kb )
zal.5 - wzór życiorysu zawodowego rtf ( 303,7 kb ) pdf ( 100,2 kb )
zal.6 - wzór oświadczenia personelu o gotowości do realizacji prac w ramach niniejszego zamówienia rtf ( 291,4 kb ) pdf ( 93,0 kb )
zal.7 - wzór umowy rtf ( 67,2 kb ) pdf ( 133,0 kb )

Wszystkie dokumenty w archiwum zip : 

pliki word ( 128,4 kb )
pliki pdf ( 847,2 kb )

Dokumentację przetargową można pobrać w formacie word lub pdf, odebrać w siedzibie Agencji lub na podstawie pisemnego zgłoszenia otrzymać listem poleconym.

Informacji udziela pan Bartłomiej Bożek, tel. (0-22) 699-70-44/45 lub e-mail:b_bozek@parp.gov.pl

Oferty należy składać w sekretariacie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem:

Usługi szkoleniowe z zakresu systemów zarządzania jakością dla konsultantów KSU
Nie otwierać przed 18 czerwca 2004 r.

Koperta powinna być zaadresowana na następujący adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Al. Jerozolimskie 125/127
02-017 Warszawa

Termin składania ofert do 18 czerwca 2004 r. do godz. 1200.
Otwarcie ofert nastąpi 18 czerwca 2004 r. o godz. 1500 w siedzibie Zamawiającego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI