Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46


działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Wykonanie aplikacji obsługującej CRWDE /Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych/ (PKWiU 72.20), w tym:
  1. wykonanie projektu /w tym analizy funkcjonalnej, organizacyjnej i informatycznej/ i implementację bazy danych obsługującej aplikację CRWDE,
  2. wykonanie aplikacji użytkowych umożliwiających realizację określonej funkcjonalności CRWDE,
  3. wykonanie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej opracowanej aplikacji CRWDE,
  4. szkolenie administratorów i kluczowych użytkowników w zakresie konfiguracji i obsługi środowiska informatycznego oraz obsługi aplikacji CRWDE,
 2. Uruchomienie instalacji eksploatacyjnej wykonanej aplikacji CRWDE (PKWiU 72.20).
 3. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wykonanej aplikacji CRWDE.

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 29 października 2004 r.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Zespół Działań Bezpośrednich
02 - 017 WARSZAWA
Al. Jerozolimskie 125/127
fax: (022) 699 70 46/56

a także na podstawie pisemnego zgłoszenia przesłanego na adres Zamawiającego lub pocztą elektroniczną, wysyłając zgłoszenie na adres e-mail:  m_szafraniec@parp.gov.pl

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn.:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
   2.1 do wykonania zamówienia oddelegują, w charakterze eksperta, przynajmniej jedną osobę (z każdej kategorii) dysponującą odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w zakresie:

 1. prac projektowo-programistycznych związanych z wykorzystaniem technologii Microsoft.NET, potwierdzoną certyfikatem dostawcy technologii (Microsoft). Za wystarczające uznaje się kwalifikacje przynajmniej na poziomie Microsoft Certified Application Developer lub Microsoft Certified Enginier lub Microsoft Certified Enginier + Internet, a także
 2. prac projektowo – programistycznych związanych z wykorzystaniem technologii Oracle8i lub Oracle9i, potwierdzoną certyfikatem dostawcy technologii (Oracle). Za wystarczające uznaje się kwalifikacje przynajmniej na poziomie Oracle Certified Professional w dziedzinie administracji bazą danych,
   2.2 działają na rynku dotyczącym prac projektowo-programistycznych co najmniej 2 lata i w tym okresie wykonali co najmniej 3 projekty zbliżone do przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.:

 1. wykonania dokumentacji projektowej w metodologii UML,
 2. implementacji bazy Oracle9i,
 3. realizacji systemów w oparciu o technologię 3-warstwową, Microsoft .NET
 4. realizacji systemów z wykorzystaniem technologii XML,
 5. implementacji podpisu elektronicznego,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający żądać będzie od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych).

Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców, którzy nie zostaną wykluczeni zgodnie z przepisami ustawy, zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, kierując się następującymi kryteriami:


Kryterium
znaczenie (%)
Cena
35
Koncepcja powiązań funkcjonalnych z systemami zewnętrznymi
15
Koncepcja implementacji założeń funkcjonalnych
35
Sposób realizacji
7
Warunki gwarancji przedmiotu zamówienia
8


Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa, V piętro w sekretariacie.

Termin składania ofert upływa w dniu 18 maja 2004 r. o godzinie 10:00.

Składając ofertę Wykonawca pozostanie związany jej postanowieniami przez okres 30 dni.