Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46


działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Wykonanie aplikacji obsługującej portal Trade Point Poznań (PKWiU 72.20) w tym
  1. wykonanie projektu /w tym analizy funkcjonalnej, organizacyjnej i informatycznej/ i implementację bazy danych obsługującej aplikację TPP,
  2. wykonanie aplikacji użytkowych umożliwiających realizację określonej funkcjonalności TPP,
  3. wykonanie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej opracowanej aplikacji TPP,
  4. szkolenie administratorów i kluczowych użytkowników w zakresie konfiguracji i obsługi środowiska informatycznego oraz obsługi aplikacji TPP.
 2. Uruchomienie instalacji eksploatacyjnej wykonanej aplikacji TPP (PKWiU 72.20.).
 3. Przeniesienie danych z obecnego serwisu WWW obsługującego Trade Point Poznań do przygotowanego środowiska (PKWiU 72.20),
 4. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wykonanej aplikacji TPP.

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 29 października 2004 r.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Zespół Działań Bezpośrednich
02 - 017 WARSZAWA
Al. Jerozolimskie 125/127
fax: (022) 699 70 46/56

a także na podstawie pisemnego zgłoszenia przesłanego na adres Zamawiającego lub pocztą elektroniczną, wysyłając zgłoszenie na adres e-mail:  m_szafraniec@parp.gov.pl

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn.:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
2.1 do wykonania zamówienia oddelegują, w charakterze eksperta, przynajmniej jedną osobę (z każdej kategorii) dysponującą odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w zakresie:

 1. prac projektowo-programistycznych związanych z wykorzystaniem technologii Microsoft.NET, potwierdzoną certyfikatem dostawcy technologii (Microsoft). Za wystarczające uznaje się kwalifikacje przynajmniej na poziomie Microsoft Certified Application Developer lub Microsoft Certified Enginier lub Microsoft Certified Enginier + Internet, a także
 2. prac projektowo – programistycznych związanych z wykorzystaniem technologii Oracle8i lub Oracle9i, potwierdzoną certyfikatem dostawcy technologii (Oracle). Za wystarczające uznaje się kwalifikacje przynajmniej na poziomie Oracle Certified Professional w dziedzinie administracji bazą danych,
2.2 działają na rynku dotyczącym prac projektowo-programistycznych co najmniej 2 lata i w tym okresie wykonali co najmniej 3 projekty zbliżone do przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. obejmujące:
 1. wykonania dokumentacji projektowej w metodologii UML,
 2. portali informacyjno-usługowych,
 3. implementacji bazy Oracle9i,
 4. realizacji systemów w oparciu o technologię 3-warstwową, Microsoft .NET
 5. realizacji systemów z wykorzystaniem technologii XML,
 6. implementacji podpisu elektronicznego,
przy czym w jednym projekcie muszą występować łącznie co najmniej prace określone w pkt a), b) d) i e).
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający żądać będzie od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 6 000 złotych (słownie: sześć tysięcy złotych).

Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców, którzy nie zostaną wykluczeni zgodnie z przepisami ustawy, zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, kierując się następującymi kryteriami:

Kryterium
znaczenie (%)
Cena
35
Koncepcja implementacji założeń funkcjonalnych
35
Sposób realizacji
20
Warunki gwarancji przedmiotu zamówienia
10


Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego– Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa, V piętro w sekretariacie.

Termin składania ofert upływa w dniu 18 maja 2004 r. o godzinie 12:00.

Składając ofertę Wykonawca pozostanie związany jej postanowieniami przez okres 30 dni.