Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Warszawa, 9 maja 2002 r.

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych ogłasza przetarg nieograniczony do wysokości 30.000,-EUR na realizację zamówienia:

"Świadczenie usług serwisowania sprzętu komputerowego oraz peryferyjnego w siedzibie PARP"

Dokumentację przetargową można odebrać osobiście w siedzibie Agencji lub pobrać w wersji elektronicznej:

Warunki udziału w postępowaniu
wraz załącznikami:
w formacie word oraz w formacie pdf
Załącznik 1 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. nr 76, poz. 344 z późn. zm.) w formacie word oraz w formacie pdf
Załącznik 2 - wzór umowy w formacie word oraz w formacie pdf

Informacji na temat przetargu udziela pan Paweł Strojek tel. (22) 699-70-58.

Oferty należy składać w sekretariacie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem:

"Oferta na przetarg - Świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego.
Nie otwierać przed 20 maja 2002 roku".

Koperta powinna być zaadresowana na następujący adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Al. Jerozolimskie 125/127
02-017 Warszawa

Termin składania ofert upływa z dniem 20 maja 2001 roku o godzinie 1200.
Otwarcie ofert nastąpi 20 maja 2002 roku o godzinie 1500.

Z poważaniem,

Włodzimierz Dzierżanowski
p.o. Prezesa PARP


POWRÓT
do głównej strony o przetargach i konkursach