Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 25 z dnia 13.02.2002
POZYCJA 7853

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 02-017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127 , tel. 022 6997044/45, fax 022 6997046/56, ogłasza przetarg nieograniczony na przygotowanie do druku i druk serii pozycji wydawniczych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.(PKWiU: 22.22.3)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) - 6 grudnia 2002 roku.

Wadium - 3000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 40%
ocena techniczna (jakość) - 60%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: sekretariat lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami - Renata Olech, tel. 022 6997044/45, w godz. 09:30 - 16:30.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat.

Termin składania ofert upływa dnia 28.03.2002 o godzinie 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi 28.03.2002 o godzinie 15:00 w siedzibie zamawiającego, lok. sala konferencyjna.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:

  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • w ciągu ostatnich 2 lat realizowali zamówienia podobne (tzn. polegające na przygotowaniu do druku i druku publikacji zwartych o obj. co najmniej 150 str.)
  • należyte wykonanie co najmniej 2 zamówień podobnych zostało potwierdzone pismami referencyjnymi
  • zapewnią osobę do realizacji zamówienia o odpowiednich kwalifikacjach.