Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46


ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 Euro
prowadzonym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

na wykonywanie bankowej obsługi
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 1. Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od daty podpisania umowy.


 2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.


 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz spełniający dodatkowo następujące warunki:


  • posiadają aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności w zakresie bankowości o ile przepisy nakładają obowiązek posiadania takiego zezwolenia przez Wykonawcę.
  • posiadają minimum jedną placówkę obsługi klienta zlokalizowaną na terenie jednej z centralnych dzielnic Warszawy tj. Śródmieście, Wola, Ochota, Żoliborz, Mokotów.
  • posiadają system obsługi klienta "home banking" spełniający minimalne warunki, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia.
  • w okresie ostatnich 3-ch lat obsługiwali minimum jeden podmiot korporacyjny o dochodach nie niższych w ciągu dwóch kolejnych lat niż 50 000 000 zł.

  Ocena spełnienia powyższych warunków będzie odbywała się na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 4. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:


 5. cena 80%
  Proponowany wskaźnik korekty dla lokat typu "overnight" w PLN oraz EURO 10%
  Jakość proponowanych usług 10%

  Szczegółowy opis kryteriów znajduje się w SIWZ.

  Plik: word ( 797,2 kb )

  UWAGA:
  "Wykonawcy chcący wziąć udział w postępowaniu proszeni są
  o zgłoszenie Zamawiającemu uczestnictwa w postępowaniu"

 6. SIWZ (bezpłatnie) można odbierać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie (V piętro)


 7. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii (V piętro) w terminie do
  13 kwietnia 2004 r. godz. 12.00.


 8. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 kwietnia 2004 r. godz. 12.30 w sali "zielonej" w siedzibie Zamawiającego.

Informujemy Państwa, że w Rozdziale I pkt 14 SIWZ może występować błąd w zdaniu: "Jakiekolwiek uchybienie zasadom określonym w ppkt 1-13 z wyłączenie ppkt 6 może spowodować odrzucenie oferty". Zdanie powyższe winno brzmieć "Jakiekolwiek uchybienie zasadom określonym w ppkt 1-14 z wyłączenie ppkt 7 może spowodować odrzucenie oferty".

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający postanowił zmienić termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert wyznacza się na dzień 14 kwietnia 2004 r. godz. 15.00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu tj. 14 kwietnia 2004 r. o godz. 15.30.


PYTANIA I ODPOWIEDZI