Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
02 - 017 WARSZAWA
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44, fax. (22) 699 70 46
e-mail: biuro@parp.gov.pl
Regon: 017181095

informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro na

Opracowanie studium wykonalności
wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko
i biznes planem dla
Centrum Innowacji Technologicznych - ENERGIA (CIT-ENERGIA)

Numer sprawy: IT/dz15/12

Ogłoszenie o w/w postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 26 lutego 2004 nr 28 poz. 10 992. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 4 oferty.

Nr oferty Nazwa oferenta Adres
1. Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO sp. z o.o. os. Handlowe 9
31-939 Kraków
2. Silvest S.A. ul. Mariacka 17
40-014 Katowice
3. Polinvest sp. z o.o. ul. Jana Brożka 3
30-347 Kraków
4. Towarzystwo Konsultantów Polskich Cracovia Consultants sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 1
30-363 Kraków

Oferta nr 1 nie została rozpatrzona z powodu wykluczenia oferenta. Oferta nr 2 nie spełniała wymogów formalnych i została odrzucona jako sprzeczna z ustawą i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Ocenie technicznej zostały poddane łącznie 2 oferty, z których została wybrana jedna oferta najlepiej spełniająca warunki techniczne i finansowe, tj. oferta firmy

Polinvest sp. z o.o.
ul. Jana Brożka 3
30-347 Kraków


Oferenci przedłożyli oferty o wartości od 145 960,00 PLN do 231 800,00 PLN brutto.
Zwycięski Oferent zaproponował cenę 145 960,00 PLN brutto.


  Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa