Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46

działając w oparciu o ustawę z dnia 10 czerwca 1994 r o zamówieniach publicznych
ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30.000,- EUR
na realizację zamówienia nr IT/dz18/16:

Opracowanie studium wykonalności wraz z raportem
o oddziaływaniu na środowisko
i biznes planem przedsięwzięcia
pod nazwą
"Utworzenie Sosnowieckiego Parku Naukowo - Technologicznego"

położonego w Gminie Sosnowiec (województwo Śląskie)

1. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 5 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

  • są wykonawcami krajowymi,
  • spełniają warunki określone w art. 22 ustawy,
  • nie są wykluczeni z na podstawie art. 19 ustawy,
  • osiągnęli w ostatnich 3 latach średnią wartość rocznych przychodów z usług konsultingowych powyżej 300 000 zł,
  • opracowali w ostatnich 3 latach minimum 3 studia wykonalności dotyczące projektów infrastrukturalnych.

3. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia nieodpłatnie można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Zespół Innowacji i Technologii
02 - 017 WARSZAWA
Al. Jerozolimskie 125/127

lub na podstawie pisemnego zgłoszenia zostanie przesłana pocztą. W tym celu należy zgłosić się z wnioskiem lub przesłać na powyższy adres wniosek o wydanie/przesłanie SIWZ wg. wzoru załączonego da ogłoszenia znajdującego się na stronie www.parp.gov.pl - zakładka "Ogłoszenia/Przetargi"

5. Oferty należy składać w sekretariacie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przesłać listownie lub pocztą kurierską do dnia 3 grudnia 2003, do godziny 10.00 (decyduje data dotarcia do siedziby Zamawiającego).

Oferta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na poniższy adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Zespół Innowacji i Technologii
Al. Jerozolimskie 125/127
02-017 Warszawa


i opatrzona napisem:

Opracowanie studium wykonalności wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko i biznes planem przedsięwzięcia pod nazwą "Utworzenie Sosnowieckiego Parku Naukowo - Technologicznego"

6. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 3 grudnia 2003 o godzinie 11.00

7. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie są następujące:

cena 20%
zaprezentowana metodologia wykonania zlecenia 30%
harmonogram realizacji działania 10%
doświadczenie Oferenta w przygotowaniu studiów wykonalności 20%
ilość i kwalifikacje ekspertów zgłoszonych przez Oferenta 20%

8. Informacji udziela pani Joanna Podgórska lub pan Dariusz Szymańczak,

tel. (022) 699-72-83,
faks (022) 699 70 46/56,
e-mail:  j_podgorska@parp.gov.pl,  d_szymanczak@parp.gov.pl

9. Oferenci, którzy pobrali Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia przed dniem 4 listopada br. są uprawnieni do występowania w niniejszym postępowaniu bez konieczności ponownego występowania o wydanie/przesłanie SIWZ. W powyższej specyfikacji wprowadza się następujące zmiany:

a) w rozdziale XII pkt 2 datę 4 listopada 2003 zastępuje się datą 3 grudnia 2003;
b) w rozdziale XVI datę 4 listopada 2003 zastępuje się datą 3 grudnia 2003.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


  Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa

Do pobrania: Wniosek o wydanie/przesłanie SIWZ w formacie Word.

Plik: word ( 0,0 kb )